تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: خاطره
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6
ردخاطره ها را نگیر چون به نیمکت پوسیده ای می رسی که حافظه اش رادر باران از دست داده است
خاطره همیشه شیرینه وقتی هم تلخ میشه که تلخش کنن یا تلخش کنی
ﺩﺭﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ
ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ
ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﺩﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮند
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺗﻠﺦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ!
جا مانده است، چیزی، جایی، که هیچ گاه


دیگر، هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد...
ﺳﺮﺍﭘﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﭼﻮ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ ، ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ ، ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ
ﺍﮔﺮ ﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻍ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ، ﻣﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺷﻨﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﮔﺮﺩﻧﻴﻢ !
ﺍﮔﺮ ﺧﻨﺠﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﮔﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ؟! ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ، ﺍﻳﻨﮏ ﮔﻮﺍﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﺧﻤﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺸﻤﺮﺩﻩ
ﺍﻳﻢ ﺩﻟﻲ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﻱ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ، ﻋﻤﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست
تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست!

قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو
گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن!
من همین قدر که گرماست زمینم کافی ست

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه
برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز
که همین شوق مرا، خوب ترینم کافی ست
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻢ ﻭﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ
ﺑﻐﺾ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﺎ
ﺯﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﻡ
یادش بخیر…

کوچک که بودیم میخواندیم:

بشکن بشکنه،بشکن

من نمیشکنم، بشکن

جونِ…

قسم خوردن ها بیهوده بود

نمیشکستیم!

حتی اگر جهانی پیش رویمان می ایستاد

این روزها بزرگ شده ایم

اما ترد و شکننده

بی آنکه بگویند بشکن،

میشکنیم

بی صدای بی صدا…!
ﻏﻤﮕﯿـــــــــــــــــﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ..
ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ ﻭ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺭﯾﺨﺘﻪ !
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ …
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6
لینک مرجع