تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: زخم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
خـســــــــتـه ام...

از کسی که مرا غرق خودش کرد...

امــــــــــا

نجاتـــم نداد.
..
محال است ببخشم کسی را که...

وسط خنده هایم

وقتی به یادش می افتم...

گریه ام میگیرد...
[[تصویر: 1bmq_12530950_1870122293214652_1868223460_n.jpg]
لینک مرجع