تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بغض
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دروغ اســـت...

سـکوتـــ همیــشهــ نشــانـهـ رضایــت نیـستـــ

شایـــــــد

کســی دارد

 

خفـــه میشــود

 


 
پشـت یکـــ بــغـــض...

 
لینک مرجع