تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نادر ابراهيمي
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تو را میخواهم ..... !!!!

برای

پنجاه سالگی !!!

شصت سالگی !!!

هفتاد سالگی ....!!!

تو را میخواهم ....!!

برای خانه ای که تنهاییم ....

تو را میخواهم برای چای عصرانه ....!!
تلفن هایی که میزنند و جواب نمیدهیم !!

تو را میخواهم برای تنهایی ....!!

تو را میخواهم وقتی که باران است ....!!

برای راهپیمایی آهسته ی دوتایی !!

نیمکت های سراسر پارک های شهر ...!

برای پنجره ی بسته ....!!

و وقتی سرما بیداد میکند ....!!


تو را میخواهم ....!

برای پرسه زدن های شب عید ....!!

نشان کردن یک جفت ماهی قرمز ....!!


تو را میخواهم ....!!

برای صبح ....

برای ظهر ....

برای شب .... برای همه ی عمر ....!


"نادر ابراهیمی"
" زندگی بدون روزهای بد نمیشود "

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم ....

اما روزهای بد ، همچون برگهای پاییزی ، باور کن که شتابان فرو میریزند ...

و در زیر پاهای تو ، اگر بخواهی استخوان میشکنند ...!!

و درخت استوار و مقاوم بر جای میماند ...!!

عزیز من !!
برگهای پاییزی بی شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت ...

و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت ...

سهمی از یاد نرفتنی دارند ...


" نادر ابراهیمی "
لینک مرجع