تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برداشت خودراازقدم هشتم بیان کنید.
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قدم 8 قدمی است که برای اولین بار بصورت عملی مسئولیت رفتارهای خویش را بصورت بالغانه می پذیرم و در جهت جبران خسارت وارده به دیگران خواهم بود
در قدم 8 قرار است از قید و بند خجالت و احساس گناه بخاطر رفتارهای گذشته ام با دیگران ، رها شوم پس این قدم ، میتواند قدم رهایی نیز باشد چرا که از انرژی عظیم خجالت و احساس گناه آزاد میشوم و میتوانم بهتر به چشمان دنیا نگاه کنم
در قدم 8هدف فقط یک معذرت خواهی و گفتن ببخشید به دیگران نیست ---هدف تغییرات عمیقی است که زدن خسارت مجدد را دشوار و سخت می کند
قدم هشتم رابطه من با دیگران را بهبود می بخشد --موفقیت اجتماعی و مادی من در این دنیا در گرو ارتباط مناسب با دیگران است
قدم 8 با خود درد و رنجی به همراه دارد و انهم درد مسئولیت پذیری و رفتار مسئولانه با دیگران است - درد شهامت داشتن است
درد بلوغ است -درد گذر از کودک بزرگسال بی مسئولیت نسبت به دیگران و رسیدن به اوج بلوغ و پختگی
قدم 8 هدیه ای است برای من تا از گذشته و درد و رنج و شرم و احساسات گذشته نسبت به دیگران رها شوم و ازاد شوم.
لینک مرجع