تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8 قدم دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- من از چه طریقی می توانم به اعضای گروهم و افراد دیگری که وارد نارانان می شوند خدمت کنم ؟
با جلسه رفتن.مشارکت کردن .سکوت در جلسه .خدمت گرفتن در جلسات بدون توقع و انتظار .نظم و انضباط داشتن و سر وقت بودن .درست زندگی کردن جبران خسارت رفتن و خسارت مجدد نزدن .از تجربه دیگران در حل مشکلات مشابه استفاده کردن .گمنامی دیگران و خودم را حفظ کردن .پذیرش خودم و نشان دادن خودم همانطور که هستم .کارهای نیمه تمام گذشته را تمام کردن.مسئولیت پذیر و امانت دار بودن...
لینک مرجع