تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
.
1)- فهرست و لیست نواقص شخصیتی خود را که در اثر برداشتن قدم پنجم با کمک راهنما یتان نوشته اید و آن هایی را که پس از لیست برداری کشف کرده ای را بنویسید .
غرور تاییدطلبی افراط وتفریط در دوست داشتن
ترس"تنبلی"کینه ورنجش"افراط وتفریط"قضاوت وکنترل کردن"لذت جویی"خودخواهی"خودمحوری"غرور"انتقام"طمع
اکثریت نواقص را داشتم ولی عمده ترینش رس از اینده رنجش خود کم بینی و عدم پذیرش بود
غرور- تایید طلبی - حسادت - تنبلی- خودخواهی - بی ارادگی -کنترل- نیاز به برحق بودن-لجبازی - قضاوت - ترس -ناشکری- سرزنش خود محکوم کردن خود-کمال گرایی افراطی -منفی گرایی بدبینی و---------
بدبینی- لجاجت- حسادت- منفی نگری- خودکم بینی- اعتماد به نفس پایین- عدم عزت نفس-وابستگی شدید-کنترل
لینک مرجع