تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام عاشقونه....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریــــــــــــاد


فــــــــــــــــــــریـــــــــــــادی بـــــــرای تــــــــــــــــو

فریادی که از اعـــــماق قلـــــب خستـــه ام پا می گیرد

و هــــــــــــــنــــــــــوز کــــــــــــــــه هـــــنـــــــــوز اســـت

و بــــا ایـــــــــــــن کــــــــه مـــــــدت ها از رفتنــــــت گذشته

هنــــــــوز بر حنــــــــــــــجره خســــــته ام جاری نگـــــــــــشتهزیـــــــــبایــــــم

هنوز نتوانسته ام درد عمیق

نبــــودن و رفتـــــــنت را باور کنـــــمعشــــــــــــــــــــــق من

هنوز صـــــدای زیبای مستیت

و هنوز گم شدن در قطره قطره ی

بـــــــــــــعد صدایت فراموشم نشده

و بــــــــــه خدای اسمان ها قســـــــــم

هـــــــنــــــوز کـــــه هــــنـــــوز اســـــــــت

عروجی که با تو بودن برایـــم اورده پایان نیافتهپرنده را که ازاد کنی

روزی برمــــــــــی گردد

و مــــــــــــــن خاکـــــــی

از ایــــــــــن اتفــــــاق زمینی

زیـــــــــــــاد دور نیســــــــتــــم

روزی مـــــــــــــــی ایـــــــــــــــــم

و تـــــــــــــــو را بــــــــــا خـــــــــــــود

بـــــــــــــــه اوج رویاهـــــایم می بــــرم

مـــــی بــــــــــرم تــــــــــــا ببــــــیــــــــنی

مــــــــــخمـــــــــل رویــــــاهــــای پســــــــرک

چــــــــــــــــــــه رنــــــــــــــــــگـــــــــــــــــی دارد!!!!!!!

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن می ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــنــــــــــــــــــــتـظـــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــاش
ساز تو دهد روح مرا قدرت پرواز
از حنجره ات پنجره ای سوی خدا باز

احساس من و ساز تو

جان های هم آهنگ

جان من و آوای تو یاران هم آواز

گلبانگ تو روشنگر جان است

قول و غزلت پرچم شادی ست...برافراز...
من ی تازه وارد سرگردانم
ی کسی پایی پیش گذارد که حیرانم
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ
ﻭﺗﻮ ﺍﻫﺴﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻥ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺑﻮﺩ!!!
زن، زندگیـست
و
مـرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ
امنیتِ زندگیـش کُند
و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
امنیتش کُند ...
ﮐﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮﻭﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﺶ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎ ﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ!
برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...

برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ...

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی...

برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

برای تویی که قلبت پـا ک است ...

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است...

برای تویی که آرزوهایت آرزويم است...
ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﮏ
ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ
دلم را اهنی کردم مباداعاشقت گردد....ندانستم توی ظالم دلی اهن ربا داری
ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺎﺏ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻡ
ﻭ ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﻱ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ،
ﺩﺭ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻡ
ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﮒ ﮔﻞ
ﺷﻤﻌﺪﺍﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻢ ،
ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﻭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻋﺸﻖ ﻫﻚ
ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﻱ ﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺳﭙﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻣﻦ
ﺑﺎﺯ ﺑﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﺘﺘﻈﺮ ﺗﻮ . . .
صفحه ها: 1 2 3 4
لینک مرجع