تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نکات قدمها و سنت ها از کتاب چگونگی عملکرد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
قدم اول:
- اعتیاد یک بیماری پیشرونده است و این پیشروی می تواند سریع یا کند باشد، اما همیشه به زوال و احطاط ختمک می کردد.
- اعتیاد یک بیماری پیشرونده و غیر قابل علاج است و چنانچه متوقف نگردد مرگ آور خواهد بود.
- وسوسه و اجبار از جنبه های عاجز بودن ما هستند.
-"اجبار" یک یل غیر منطقی به ادامه مصرف مواد مخدر بدون توجه به عواقب ان است
قدم اول:
- "انکار قسمتی از بیماری ماست که اعتراف به واقعیت رو برای ما مشکل یا غیر ممکن میسازد.
- در طول اعتیادمان انکار ما را از درک و دیدن حقایق دردناک زندگی باز می داشت.
- جنبه روحانی بیماری ما شاید پیچیده ترین و مشکل ترین جنبه اعتیاد ما باشد.
کتاب پایه: چیزی درون من است که خواستار نابودی من است.
وقتی به یکدیگر کمک میکنیم، خداوند به ما کمک میکند
کتاب پایه
بانگرشی صادقانه به انچه در اثراعتیادبرسرما امده است متوجه عاجز بودنوغیر قابل اداره بودنزندگی میشویم
من تنها می توانم خودم را تغییر دهم.
هیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد
با ورود به انجمن معتادان گمنام که چیزی از وقوع یک معجزه کم ندارد علیرغم کارکرد 12قدم 12سنت مفاهیم همه وهمه نیاز به یک باز یابی شخصی دارد تغییراتی باید در من حاصل شود تا نسبت به گذشته ام تفاوت کنم واین امر به مرور اتفاق می افتد ترک عادتهای زشت وزیبای گذشته وساختن زندگی نو که عاری از هر گونه آلودگی افراط و.........باشد
با ورود به انجمن معتادان گمنام که چیزی از وقوع یک معجزه کم ندارد علیرغم کارکرد 12قدم 12سنت مفاهیم همه وهمه نیاز به یک باز یابی شخصی دارد تغییراتی باید در من حاصل شود تا نسبت به گذشته ام تفاوت کنم واین امر به مرور اتفاق می افتد ترک ادتهای زشت وزیباعی گذشته وساختن زندگی نو که عاری از هر گونه آلودگی افراط و.........باشدHeartShyShyShy
نیروی برترمان مارا به زندگی دعوت کرده است ومادر نهایت سپاسگزاری این دعوت را می پذیریم.
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع