تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سئوال 18
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
در چه صورتی می توانید بگویید که قسمت اول قدم یک را در رابطه با مواد مخدر برداشته اید؟

.
من در صورتی میتوانم بگویم که:
در رابطه با ( یار بازی - توپ بازی - زمین بازی) عاجزانه رفتار کنم. به کله خودم اعتماد نکنم - حرف گوش کنم
تغییر کنم و از افکار گذشته بیرون بیایم و دیگر نگویم که خودم همه چیز را میدانم و به خودم بگویم من در مقابل تمام چیزهایی که من را به سمت مواد سوق میدهد عاجز وناتوانم ونمیتوانم حتی یکبار هم مواد مصرف کنم.
و باید برای این منظور جلسه بیایم - راهنما بگیرم - مشارکت بکنم- قدم کار کنم و به جای فکر خودم از فکر کسی که در این مسیر زودتر از من آمده استفاده کنم.
سلام
تازمانی که مواد مخدر مصرف نکنیم.
وسلام
1_ اقرار 2_پذیرش 3_ صداقت 4_ تسلیم
با رعایت این 4 فاکتور میتوانم بگویم که قسمت اول قدم یک را بر داشته ام ....تا بعد

فردین فراری

زمانی که من فهم نصبی از عجز پیدا کنم
و در رابطه با ان عاجزانه برخورد کنم
توپ یار و زمین بازی را کنار گذاشته و به دنبال به پاک بودن باشم
با رفتن به جلسه بودن باراهنما و دوستان بهبودی
این کار امکان پذیر میشود
باسلام
وقتی صادقانه بپذیریم در برابر بیماری اعتیاد عاجزیم وخودرا تسلیم برنامه وخداوند کنیم واز عجزهای خود درس بگیریم وهیچوقت مواد مصرف نکنیم.
وقتی فهمیدم مواد هیچ مشکلی از مشکلات مرا حل نمیکند و هیچ گره ای از کارهای مرا باز نمیکند.
وقتی فهمیدم در کنار پاکی جسمم، روحم هم باید پاک شود و دست از عادتها و کردارهای معتادگونه ام بردارم.
در صورتی میتوانم بگویم قسمت اول قدم یک را کار کرده ام که به ان عمل کنم وقبول کنم که در مقابل مواد مخدر عاجزم و از دوستان کمک بگیرم.همین که دستم را برای کمک دراز کنم میپذیرم که عاجزم و پذیرش عجز و اقرار کردن به ان قسمت اول قدم یک است.
وقتی که اعتراف (اقرار) می کنم و این اعتراف را به عنوان یک واقعیت می پذیرم که در مقابل اعتیاد هیچگونه قدرتی ندارم. ودیگر مجبور به ادامه ی مصرف نیستم _ سه رکن اساسی قدم یک * صداقت ، پذیرش ، و تسلم * است
وقتی که متوجه بشوم که با مواد مخدر مشکل دارم و این مسئله را بپذیرم و تسلیم اصول برنامه باشم ( اصول برنامه را عملی کنم)
فقط بپذیرم.
بپذیرم من در مقابل مواد مخدر عاجزم
بپذیرم من در مقابل احساساتن عاجزم
بپذیرم من در مقابل رفتارم عاجزم
بپذیرم من در مقابل جنس مخاف عاجزم
بپذیرم من در مقابل افکارم عاجزم
من باید بپذیرم که با کله خودم راه نرم
بپذیرم من بیماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم.

جواب راهنما:
ما تا زمانی که بدون مواد مخدر زندگی می کنیم قسمت اول قدم یک را به بهترین شکل برداشته ایم،مرگ هر چند در زندگی تولد دوباره است،پایان مصرف و آغاز اعلام عجز و ناتوانی من در مقابل مواد مخدر یک تولد دوباره است.
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع