تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برگشت سلامت عقل 30قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
30 سلامت عقل چگونه در طول دوران بهبودی به من باز گشته است ؟
این سوال مشابه قبلی است و اشاره ای به کارهای موفق خودم که نشانه برگشت سلامت عقل است می کنم .
1 در کارم بسیار موفق شدم .
2 جسم سالمی دارم .
3 احساساتم را بیان می کنم .
4 خوش تیپ شدم .
5 خوش بیان شدم .
6 مثبت فکر می کنم .
7 شاد هستم .و.............
عقل و منطق بیماری من اینست که برای از بین بردن دردی از درد قوی تری استفاده کن مثل با همسرم مشکل دارم پس دوست دختر بگیر و یا مشکل مالی دارم پس سیگار بکش
ولی امروز دیگر به دنبال دور زدن خودم نیستم و خودم را توجیه نمی کنم که از نواقصم استفاده کنم و در صورت استفاده درد انرا می کشم و این عمل اگاهانه است
رفتار هایی مثل : عدم مصرف مواد مخدر و سیگار ، مشارکت صادقانه ، توجیه نکردن اشتباهاتم ، مشورت کردن ف راهنما داشتن ، قدم کار کردن ، امید به برگشت سلامت عقل ، پذیرش خودم ، واقع بین و مثبت اندیش شدن ، تغییر دوستان و نوع زندگی ، جلسه رفتن و........
در قدم دو ذکر شده که به مرور اتفاق خواهد افتاد .
با استفاده از تمامی اصول اصولی که تا به امروز اشنا شدم . کارکرد قدمها و مشورت کردن . باز کردن دریچه افکار به روی ناشناخته ها با تواضع و فروتنی . تکرار نکردن
اشتباهات گذشته به صورت منفی . قبل از انجام کاری تمامی جوانب را در نظر گرفتن . رعایت کردن اصول در حد توانم ....
-استارت فرآیندبرگشت سلامت عقل با کارکردقدم 1 که شروع مسیربهبودی است آغازمیشودوباپیداکردن شناخت نسبی ازخداوند خودم ومرضم وتوجه کردن به گفتاررفتارواعمالم ودیدن توجیه وبهانه هاوشناسایی وبرداشتن آنها ازسر راه وداشتن برنامه ریزی روزانه وخدمت صادقانه احترام گذاشتن به قوانین ورعایت آنها تسلیم شده ام بیشترگوش میکنم وکمترحرف میزنم مشورت میکنم وبه اشتباهاتم اقرارمیکنم وسعی میکنم کاردرست راانجام دهم اقرارمیکنم که نیازبه کمک دارم جواب سوالهاراباصداقت میدهم باراهنمام درتماس هستم دیگردنبال چراهانیستم فقط برای امروز زندگی میکنم دریچه افکارم راباز نگه میدارم باحضورمرتب درجلسات روی صبرم کارکرده ام مشارکت صادقانه دارم وسلامت عقلم که قبلابواسطه بیماری اعتیاد راکدشده بود درطول دوران بهبودی وبا کارکردن قدمها بصورت نسبی بمن بازگشته است:
کار های که قبلا انجام می دهم به هیج عنوان الان انجام نمی دهم
لینک مرجع