تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برگشت سلامت عقل 33قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اینکه ببینم در شرایطی که قبلا هرگز به آن به درستی وبا موفقیت روبرو نشده ایم .اکنون می توانم حتی برای یک بار از روی سلامت عقل عمل کنم .نشانه ای از برگشت سلامت عقل است .آیا تجربه ای به این شکل در بهبودی خود داشته اید؟ آنها چه بودند ؟
بله مثال زنده آن در این 8 سال به جز یک با ر که 20 روز پاک بودم به هیچ وجهی خودم را در معرز مصرف دیگران قرار ندادم .
12 بار 12 قدم را انتقال دادم بدون یک جلسه غیبت و توانستم همه را به پایان برسانم .
محیط کاری آرام را برای خودم و کارمندانم فراهم کرده ام .و خیلی موارد دیگر که در گذشته این جور نبود
مشورت کردن در زمانهایی که مشکل دارم . احساساتم را بازگو می کنم ، در گذشته برای هر چیز یک جواب داشتم ولی امروز دانش خورد نمی کنم ، قرار گرفتن در مقابل کسانی که مثل من فکر نمی کنند و رفتار نمی کنند بدون اینکه از انها بدم بیاید .نه گفتن به کسانی که فکر می کنم به من خسارت می زنند
اینکه در گذشته به جنس مخالف جواب مثبت میدادم اما امروز این کار را نمیکنم . در گذشته به کار دیگران دخالت میکردم اماامروز این کاررا نمیکنم . مشورت کردن و رسیدن به نتیجه مطلوب . کارکردن قدمها تا اخر و اگر بخواهم در کارها موفق باشم باید به استراحت نیز بپردازم و به اندازه کافی عشق را خرج اطرافیانم کنم و تاحدی خدمت بگیرم که توان انجام ان را داشته باشم و قانون را رعایت کنم ......
کارکرد قدم‌ها تا آخر، امروز در مورد کارها و مسایل شخصی دیگران دخالت نمی‌کنم. حتی در مسايلی درخانواده که به من ربطی ندارد ، با مشورت با راهنمایم خیلی اوقات دوست داشتم برخلاف آن عمل کنم، اگر می‌خواهم موفق باشم باید به اصولی که فرا گرفته ام تا حد توان جامعه عمل بپوشم ،رفتارم با حرف هایم یکی باشد به استراحت و تفریح در حد نیازم نیز بپردازم، عشق را به اندازه کافی خرج کنم، خدمتی که توان انجام آن را ندارم به گردن نگیرم، قانون را رعایت کنم.و
-قبلادرمقابل رفتاردیگران سریع عکس العمل نشان میدادم خصوصا اگه خلاف میلم بوداماامروزخیلی صبوروباگذشت شده ام به قوانین احترام میذارم مشورت میکنم بانه گفتن و نه شنیدن مشکلی ندارم توکاروگفتاردیگران دخالت نمیکنم شوخی نمیکنم خدمت میکنم به هر نوعی که امکان دارد درآمد وشغل حلال دارم دست از رابطه جنسی نادرست وناروا برداشته ام دعا وشکرگزاری میکنم دروغ خیلی کمتر میگم توکاری که تخصص ندارم نه خودم انجام میدم ونه به دیگران پیشنهاد میکنم اشتباهاتمو میپذیرم وواقعیتها واتفاقات پیرامونموقبول میکنم تسلیم هستم وتاحدودزیادی ازخودمحوری و هوای نفس ولذت هام گذشته ام درموردکارهام مسولیت پذیر شدم وبه تعهداتم پایبندم وحساب وکتابهام عالی شده محیط کاری وخانوادگیم امن وبدون جنگ ودزدی وزدوخوردشده است احساساتمو باصداقت به مشارکت میذارم امروزه فروتن ومتواضع شده ام واز زاویه زیباتری به زندگی وقضایا نگاه میکنم:
بجز پاکی که هیچوقت توش موفق نبودم ولی امروز پاکم اخیرا اتفاقی برام افتاده بودکه اگه تودوران مصرف یااوایل بهبودیم بودم بدجوری بهم میریختم جوری خشمگین و حق بجانب میشدم که طرفای مقابلم واقعا میگفتن که عجب اشتباهی کردیم بیچاره حق داره ولی اون لحظش کاملا ساکت بودم وپذیرش کردم واجازه دادم کاملا خالی شه ودیگه انتظارندارم که همه چیزطبق انتظارم جلوبره اینا هیچوق برام اتفاق نمی افتاد اگه کارکرد قدم نداشتم وکارنمیکردم
امرزوه قدم کار می کنم
مرتب جلسه میرم
امروزه خودمو درگیر مسائل نمی کنم
کمتر کنترل و قضاوت می کنم
امروزه برای رشدم کار های را دارم انجام میدهم
لینک مرجع