تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 39 قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
39 من چه عمالی انجام داده ام که نشانگر ایمان من است ؟
امروز روز تولد 8سالگیم است و این مهم ترین عملکرد من و نشانگر ایمان من به انجمن معتادان گمنام است و موارد دیگر مثل کارکرد قدمها در این سایت و در راستای شناخت خودم قدم برداشتن و به خصوصیات خودم پی بردن و قبول کردن خودم همین که هستم صبر کردن در مشکلات و شادبودن مثبت اندیشیدن ووو.......
برای ایمان آوردن باید تلاش کرد و بدون اقدام وعمل ایمان شکل نیگیرد .با دیدن و شنیدن و مشورت کردن و مطالعه تمایل و انگیزه برای تغییر ، شرکت مرتب در جلسات ، .....
در کل من به برنامه معتادان گمنام ایمان دارم و هر چه در این برنامه گفته شده را سعی می کنم انجام دهم.
حضور در جلسات بهبودی - خدمت کردن - مشارکت کردن - کمک خواستن - حفظ گمنامی - تحقیق و مطالعه - بطور روزانه مراقب بهبودی خود بودن و .
بزرگترین عمل من .اين که با خودم اشتی کنم .زندگي کنم وبزارم ديگرانم زندگي کنن
-تغییرات کلی پیداکرده ام باقطع مصرف خیلی از وابستگی هام رفتن به جلسات گرفتن راهنما ورهجوکارکردن وانتقال قدمها خدمت کردن بدون توقع خصوصابه تازه واردین دعاومراقبه وشکرگذاری مشارکت صادقانه واعتماد به خداوند راهنما وگروه قدم استفاده از اصول روحانی برنامه مراقبت از خودم وتراز روزانه گرفتن حفظ اسراردیگران غیبت وبدگویی نکردن وتهمت نزدن وکنترل وقضاوت نکردن احترام بخودم ودیگران رعایت اصول انسانی دزدی نکردن ودروغ نگفتن اعتمادکردن به اصول روحانی 12قدم حفظ امنیت وگمنامی جلسات ودوستان بهبودی تسلیم بودن وفروتنی داشتن ودر روند ایمان آوری قرارگرفتن سوء استفاده نکردن ازدیگران ورعایت کات کردن یاربازی توپ بازی ومکان بازی ودرچرخه بهبودی ماندن:
تغیرات خیلی از باور های من
جلسه رفتن
قدم ....
لینک مرجع