تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال40قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
40 ایمان من چگونه رشد کرده است ؟
با آزمون و خطاهای که در مسیر بهبودی تجربه کردم و باز گذاشتن دریچه افکار وروشن بینی که من همه چیز را نمیدانم ونیاز به مشورت دارم .تا این که امروز به خودم ایمان دارم که پاک هستم خوب هستم اعتماد به نفس بالای دارم و امروز تولد 8سالگیم است و این ایمان روز به روز به روز در حال رشد است .
41 آیا قادر بوده ام انجام کاری رابرنامه ریزی کنم وایمان داشته باشم که اعتیادم برسرراه انجام این کار مانع ایجاد نخواهد کرد ؟
باور من بر این است که اعتیاد مانع نیست این برداشت وایمان ضعیف من است که با کمی سختی دست از برنامه خود می کشد و چون دلیل قانع کننده ای ندارد می اندازد گردن بیچاره اعتیاد من از اعتیاد انرژی مثبت برای رسیدن به اهدافم می گیرم و اگر نتوانم طبق برنامه پیش بروم علت آن را در خودم و ایمانم به آن برسی می کنم هر کجا که ایمان قوی در برنامه ام داشته ام موفق شده ام و اعتیاد هم تسلیم من بوده .مثال زنده چون ایمان من به انجمن قوی بود تولد 8 سالگیم را دیدم و اعتیاد کوچکترین ضربه ای نتوانست بزند مهمتر ازآن با هیجاناتی که تعثیر اعتیاد است به من کمک هم کرده .
ایمان در تضاد ها رشد می کند .
من هم با روبرو شدن با مشکلات و با ازمون و خطا و با تجربه های خوب و بد .
با بهتر شدن زندگیم و با آرامشی که دارم .
مهم اینست که در شرایط بحران کم نیاورم و به مسیری که برای من کار کرده ادامه دهم . در شرایطی که ایمان من ضعیف می شود دست از اقدام و عمل بر ندارم
خودم را در روند ایمان اوری قرار دادم یعنی مشورت کردم وگوش کردم و به راه کارهایی که به من دادند و عمل کردم .و توسط شواهد عینی که من در اطرافم مشاهده میکنم.باورهای غلط گذشته را کنار گذاشتم ودریچه افکارم را باز نگه داشتم و روشن بینانه به وقایع نگاه میکنم
-بارهاکردن احساس دانایی وتوانایی ودست برداشتن از خودمحوری ومنیت هایم باتظاهرکردن به روندایمان آوری ازناامیدی به امیدرسیدم وازامیدبه باور وایمان باداشتن شک وناباوری وناصادقی شروع کردبه روندصعودی پیداکردن وبا5اصل روحانی قدم دوم روشن بینی تمایل ایمان اعتمادوفروتنی شروع به رشد کرد..رشدایمان وروندایمان آوری من یک فرآینداست که باحضورمرتب درجلسات خصوصاجلسات جاذبه وچیپ دهی وتولددوستان بهبودی گرفتن راهننا وکارکردن قدمهاوگرفتن رهجووانتقال قدمها دعاومراقبه وشکرگزاری وخدمت ومطالعه وتماس با دوستان بهبودی وباگوش کردن دیدن تغییرات باپذیرفتن مرضم صبرکردن وتسلیم بودن آگاه شدن باداشتن صداقت وراست گویی وکارکردن قدم دوم روز به روز ایمانم روند روبه رشدپیداکرده است:
اعتماد به نفسی که در من شکل گرفته است
امروزه به این باور رسیدم که تمام مشکلات از من نشات گرفته است
وبه این باور رسیدم که سرنوشت زندگی من فقط فقط دست خودم است بس
لینک مرجع