تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 42قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
42 چه ترسهای دارم که سد راه اعتماد من است ؟
ترس بخصوصی ندارم میدانم که این یک پروسه است و زمان نیاز دارد تا اعتماد بیشتر پیدا کنم من به همین مقدار که امروز اعتماد دارم راضی هستم گاهی نگرانی های دارم ولی آن هم میگذرد .
با امید می شود به اعتماد رسید و با اعتماد ترس ها از بین می رود .
امروز به این آگاهی رسیده ام که کسانی که در برنامه طبق اصول رفتار می کنند عقبگرد ندارند و ضرر نمی کنند .
امروز کمی ترس از ناشناخته های بیماری اعتیاد ، ترس از آینده ، ترس از داشتن صداقت و شهامت در اجتماع دارم ولی مهم اینست که ترس هایم مرا از ادامه بهبودی دور نکند و برایم بازدارنده نباشد .ترس به خودی خود بد نیست و موهبتی الهی است ولی زمانی که مرا فلج می کند و از ادامه دادن و تلاش باز می دارد یک شاخه بیماری من است و مخرب می شود به جای اینکه سازنده باشد .
اولین ترس من این که به خواسته هام نرسم و زندگی طبق میل من و دلخواه من پیش نره که این از هوای نفسمه و میخام همه چیز باب میل خودم باشه
ترس دیگه اینکه چون خود محورم و مغرور هنوزم فکر میکنم خودم از همه بهتر میفهمم و میتونم برا خودم تصمیم بگیرم
میترسم داشته هام را از دست بدم
-ترس برای من یعنی نداشتن شناخت وآگاهی وبی ایمانی... ترس ازاینکه دچاروسوسه بشم تمایلم روازدست بدم ودوباره درچرخه معیوب مرضم قراربگیرم ترس ازمنفی اندیشی وداشتن انحراف فکری وبسته بودن دریچه افکارم ترس ازافشاءشدن اسرارورازهایم ازاینکه گمنامی ام شکسته شود وخیانت ودورویی ببینم ازاینکه مورد سوءاستفاده قراربگیرم آدم بی خاصیتی شوم وامنیت هایم رادرزندگی ازدست بدم ترس ازمسولیت پذیری غلبه برلذتها وزیاده خواهی هاترس از موانع موجودبرسرراه وخارج شدن از روند ایمان آوری وپروسه بهبودی وازدست دادن روشن بینی ام نداشتن صداقت ودرمیان بودن مسایل مالی وشهوترانی واستفاده از دیگرنواقصم که بیشتراین ترسهانابجاوغیرواقعی هستند که به دلیل خودخواهی وخودمحوری ام مانع اعتماد من برای سپردن میشوند:
چون من یه شخصیت وابسته ای دارم همیشه ترس از تنها ماندن دارم
من هنوز نمی توانم به خودم تکیه کنم البته خیلی تو این زمینه رشد کردم ولی هنوز رضایت کامل ندارم
چیزی که خیلی منو می ترساند ترس از بی پولی است و جون خانومم درامدش بیشتر از من است ترسم بیشتر می شود چون اونجور می خواهم زندگیم پیش نخواهد رفت و تلاش می کنم که از این ترس خارج شوم و به درامدی خیلی بالاتر از خانومم برسم
لینک مرجع