تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 43قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
43 چه کارهای نیاز است انجام دهم تا از این ترس ها رها شوم ؟
به نظر من همین کارهای که تا امروز انجام داده ام بهترین کاری بوده که باید انجام می دادم و نتیجه آن این شده که ترسی احساس نمی کنم و از ترسها به مقدار زیادی رها شده ام .
زندگی بدون مشکل لذتی ندارد و سدت و پنجه نرم کردن با مشکلات است که زندگی را می سازد .
امروز سعی می کنم ترس هایم را بشناسم و برای رها شدن ان را مشارکت کنم و بعد از پیدا کردن راه کار اقدام و عمل کنم .ترسهایی که در مسیر ایمان آوری من است باعث می شود که ایمان من در اینده خیلی محکم و کارآمد تر باشد .
امروز سعی می کنم ار اقرار به ترس و ترسو بودن نترسم .ماسک نزنم و خود واقیعم باشم .
-اول تمایل به رها کردن ترس باید داشته باشیم وروند ایمان آوری وبه باوررسیدن راتقویت کنیم وازمسیربهبودی خارج نشویم وازخداوندکمک بخواهیم وبعد پذیرفتن ترسهایمان وشناسایی علت وزیربنای آن مثبت اندیشیدن ودرست فکرکردن باانحراف فکری به قضایانگاه نکردن بازنگه داشتن دریچه افکارم آگاهی وشناخت پیدا کردن وبه درک این رها کردن رسیدن بصورت مرتب دعا وشکرگزاری کردن مشورت بادوستان بهبودی والگوبرداری از رفتارافرادموفق باکارکردن قدمهاوبااستفاده ازاصول روحانی قدم دوم روشن بینی تمایل ایمان اعتماد وفروتنی میتوانیم تاحدزیادی برترسهایمان غلبه کنیم بااستفاده ازتجارب خودودیگران خودرابخداسپردن قبل از شروع هرکاری موانع وترسهایمان رابایدشناسایی کنیم وباتهیه ابزارلازم آنهارابرطرف کنیم ریشه یابی ترسهایمان که چگونه وازکجاشروع شده سپس پرداختن به برطرف کردن آنها:
چیزی که در حال حاضر بهش یقین دارم فقط جلسه و قدم است
لینک مرجع