تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 44قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
44 چه اعمالی انجام می دهم که نشانگر اعتماد من به فرایند بهبودی ویک نیروی برتر از خودم است ؟
اعمال امروز من جلسه .قدم . مشارکت .مشورت .و روشن بینی .اعتماد به نفسی که دارم نشانگر تعثیر نیروی برتری است که خودم باور دارم و در همه جا به من کمک می کند .
از مشکلات نمی ترسم ، سعی نمی کنم مشکلاتم را به تنهایی حل کنم ، قدم کار می کنم ، جلسه می روم و مشارکت می کنم ، خودآزاری نمیکنم ، از گفتن کلمه نمی دانم و نمی توانم طفره نمی روم ، از دعا و درخواست نیروی برتر استفاده می کنم ، از خودم به اندازه میزان پاکیم توقع دارم و خودم را با دیگران مقایسه نمی کنم و خودم را به گذشته خودم مقایسه می کنم .مشکلاتم را با نیروی برتر در میان می گذارم و احساساتم را مخفی نمی کنم
-زمانیکه اقدام وعملهایم رابامشورت انجام میدهم اعتمادبنفس پیدامیکنم ازمشکلاتم نمیترسم آنهارامیپذیرم وسعی میکنم آنهاراباکمک خداوندازمیان بردارم بارفتن به جلسات بصورت مرتب مشکلاتم رابانیروی برترم درمیان میذارم ودیگه احساساتم روسرکوب ومخفی نمیکنم باتماس باراهنماودوستان بهبودی ومشارکت صادقانه وکارکردن قدمهاوانتقال آنهاصادق وروشن بین شده ام وباخدمت کردن از زاویه زیباتری به زندگی نگاه کرده وبرنامه ریزی دارم وبادرست زندگی کردن وکسب مال حلال خودآزاری ودیگرآزاری وقضاوت وکنترل وحسادت نمیکنم ودست ازخودمحوری برداشته ام ووقتی دعاومراقبه میکنم کمتردروغ میگم وشاکروسپاسگزارمیشم وخودم روباهیچکس مقایسه نمیکنم اصول روحانی برنامه رو درزندگیم قرارداده واجرا میکنم:
من الان سرموقع جلسه می رم
و تمایل خیلی شدیدی به کار کرد قدم دارم
اینکه امروز برای امور زندگیم دیگه زور نمی زنم مثلا نمی خواهم هر جور شده دیگران تحویلم بگیرن یا اینکه انجور من دوست دارم زندگیم پیش بره
لینک مرجع