تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اصول روحانی سوال 45قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
45 آیا امروز از یک نیروی برتر از خودم در خواست کمک کرده ام ؟ چگونه ؟
من نیروی برتری مخصوص خودم دارم و در خواست کمک من هم خاص است که بیشتر از او تشکر می کنم و هر چند وقت به او دستور می دهم که آن چه به او می گویم بدون کم کاست در اختیارم قرار بده و همان موقع از این که به من داده تشکر می کنم .
درخواست کمک : آنچه نیروی برتر می خواهد نه من مثلا من از راهنمایم درخواست کمک می کنم ولی مهم انست که او چه چیز تشخیص می دهد و خواست او مهم است نه من مثل مشکلات مالی اوایل پاکی که او می گفت باید صبر کنی تا از این مرحله گذر کنی .
هر روز از نیروی برتر با دعا و زنگ زدن به راهنما درخواست کمک می کنم ولی کمتر پیش می آید که از او چیزی بخواهم برخلاف اوایل پاکی که همیشه از او چیزی را طلب می کردم .
امروز همین بودن او در کنارم برایم کافی است .
چرا داشتن یک فکربسته برای بهبودی من ضرر دارد؟
فکر بسته ذهنیتی است که حول محور خواسته های من میگردد و پیروی کردن از این روند باعث میشود من همیشه تکرار اشتباه کنم وهیچ رشدی نداشته باشم.روزمرگی-انحراف فکری-عصبانیت-ترس-افکاربحرانزاو در کل فعالیت بیماری اعتیاد نشانه داشتن افکار بسته میباشد.بهترین کار ممکن برای من گرفتن اولین تماس در راستای بهبودی است
-بله باحضورمرتب درجلسات وگروه قدم برای درمسیربهبودی بودن همیشه ازخداونددرخواست کمک کرده ام خواسته ام دریچه افکارم راباز نگه دارد تمایلم به تغییربیشترشود فروتنی وتواضع داشته باشم ودرمسیرخدمت باشم کمک کندتا باراهنماودوستان بهبودی درتماس باشم کسب وکارحلال وبرنامه ریزی داشته باشم وهیچ شرط وشروطی برای رابطه باخداوندنذارم وبامطالعه روزمره ونوشتن تجربه های جدید وآگاهی پیداکردن از نوع درخواستهایمان واقع گراباشیم من فقط برای امروز زندگی میکنم خدایا منو مقسم عشقت در میان بندگانت قرار بده :
تازه دارم با نیروی برتر آشنا می شوم
مثلا دیروز رفتم با رییس یه اداره درباره یه موضوعی حرف بزنم واز خدا کمک خواستم و احساسی اعتماد به نفس بالایی داشتم
ولی یک لحظه منیت آمد سراغم و در تصویر سازی تایید طلبی کردم و اون جور می خواستم نشد به این نتیجه رسیدم که از مدار خدا خارج شدم و رفتم توی مدار خودم که تایید طلبی بود و این شد که اون جور که حس می کردم نشد.
لینک مرجع