تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: حرکت به جلو سوال 47 قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
47 انجام چه اعمالی می تواند به من در فرایند به باور رسیدن کمک کند ؟
ا روشن بینی .
2 تمایل .
3 صداقت با خود.
4 ادامه کارکرد قدمها .
5 جلسه رفتن .
6 با راهنما در تماس بودن .
7 سخت نگرفتن برنامه .
8 مشارکت راحت .
برای من این اصول کار کرد داشته و کمک کرده است تا خودم را در این فرایند قرار بدهم .
فکر کردن به نتایج مشورت و کمک از راهنما و فهمیدن این مطلب که خود محوری جز مشکل ساز بودن چیزی نیست .
خودم را با اوایل پاکی مقایسه کنم تا تاثیر قدم ها را در زندگیم ببینم .
از اعضاء قدیمی در خصوص تاثیر کارکرد قدمها و برنامه و جلسه در زندگی و بدست اوردن آرامش بپرسم .
از اطرافیان و خانواده نظرشان را نسبت به خودم بپرسم و نظر سنجی کنم
-اول پرهیز کامل آشنایی بااصول روحانی برنامه ورعایت آن درزندگی رابطه خوب ودرست باخدا خدمت مشورت اعتماد ودرروند وتقویت ایمان آوری بودن تمایل روشن بینی صداقت باخودداشتن سخت نگرفتن به خودم اما جدی بودن دست ازخودمحوری برداشتن وخدامحورشدن دعاوشکرگزاری شرکت مرتب درجلسات تماس با راهنما ودوستان بهبودی والگوبرداری ازافرادموفق انجمن شرکت درکلاسهای قدم وانتقال آن خدمت به تازه واردین مشارکت صادقانه درجلسات وکلاسهای قدم غیبت وبدگویی وکنترل وقضاوت نکردن وتهمت نزدن حفظ اسرار وگمنامی دیگران احترام بخود ودیگران وقانون تغییرپیداکردن درافکارورفتار وشرکت درکارهای خیرخواهانه وبازنگه داشتن دریچه فکر وقلب:
جلسه
قدم
راهنما
دوستان بهبودی
صبر
صبر
صبر
لینک مرجع