تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: حرکت به جلو سوال 48قدمهای جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
48 من چه اعمالی انجام میدهم تا بر توقعات غیر واقعی خود در مورد پیدا کردن سلامت عقل غلبه کنم ؟
اشتباهات خودم را می بخشم و خودم را سرزنش نمی کنم اگر در رابطه با موضوعی مشورت نکردم و آسیبی خوردم مسعولیت آن را قبول می کنم .و باور دارم که من هیچ وقت کامل نمی شوم پس به خودم سخت نمی گیرم و زندگیم را فدای دیگران نمی کنم و اجازه می دهم هر کس خودش مسعولیت کارهای خودش را به عهده بگیرد .
به نظر من هدف این سئوال اینه که دست از رویا پردازی بردارم -

امروز دنبال این نیستم که الگوی رفتاری یه منطقه باشم(معروف ترین باشم)
امروز به اندازه پاکیم از خودم توقع دارم
امروز تسلیم اینه که احساسات واقعیم رو به مشارکت بزارم

در کل این سئوال میگه چیزی که شما برای قدم سوم نیاز داری اقدام و عمله نه حلوا حلوا.....
صبور بودن و اینکه صبر میوه درخت فروتنی ، مشورت و اقدام و عمل است
خودم را باخودم مقایسه کنم نه با دیگران
وقتی به جلسه بروم و روزانه مشارکت کنم و از قضاوت دیگران نترسم یعنی توقعات غیر واقعی در مورد بازگشت سلامت عقل خودم ندارم
قدم کار کردن برای اینکه بفهمم و اعتراف کنم نمی دانم و نمی توانم
فراموش نکردن قدم یک و گذشته خودم
شاید بزرگترین مشکل من در ار تباط با توقعات غیر واقعی از خودم موضوع کمال گرایی باشد تا زمانی که من خود واقعیم را همانطور که هست نپذیرم نمیتوانم تصور درستی از بازگشت سلامت عقل داشته باشم....در واقع بهبودی به معنی قدیس شدن نیست واین نکته ایست که من میبایست همواره مد نظر داشته باشم....
-اول دریچه افکارم راباز نگه دارم ودست ازخودمحوری بردارم واز زیرچترعجزخارج نشوم تسلیم هستم ودرمسیربهبودی مشورت والگوبرداری میکنم ازافرادموفق وقدیمی انجمن باراهنماودوستان بهبودی وجلسات درتماس نزدیک هستم قضاوت وکنترل وسرزنش نمیکنم بیماریم را پذیرفته ام خدمت میکنم دروغ خیلی کم میگم وسعی میکنم دست از رفتارهای اجبارگونه مثل تنبلی بردارم قدمهارا کارکنم وانتقال بدم آرزوهایم دست یافتنی باشند نه محال اصول رادرهم بپذیرم صادق باشم مثل یک آدم زندگی کنم دریک دنیای واقعی نه در توهم برنامه ریزی روزانه داشته باشم وخواست واراده خداوند را بر خواست خودم ترجیح بدهم مشکلاتم رابپذیرم دست از توقع بردارم وروشن بین باشم وصبور وفروتن:
عدم کنترل و قضاوت
من همیشه خواستم که تمام امورات زندگیم را به دست بگیرم
کسی از دستم ناراحت نشه
همه منو دوست داشته باشن که همیشه اوضاعم همیشه بد تر بدتر میشد
لینک مرجع