تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سئوال 22 قدم اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختیار امور زندگی بنویسید.
اخراج شدن ازمحیط کار.تردشدن از طرف خانواده.بی پولی .بی خدایی.بی ایمانی.بی وجدانی.بی شخصیتی و.........
سلام
عدم حرفه مناسب
بی اعتباری در خانواده
بی اعتباری در اجتماع
عدم ارتباط با خداوند
بی پولی
بی اهمیت بودن دیگران برایم وغیر ....اینها در گذشته بوده است.
1ورشکستگی در کارم چندین بار 2 نداشتن ارتباط درست با خانواده( همیشه باهاشون درگیر بودم)
3عکس تمام ارزشها ورفتارهای درست عمل میکردم(از ضد ارزشها برای خودم ارزش می ساختم)
4تمام روابطم قلابی و بر اساس نفع شخصیم بود(عدم ثبات عاطفی)
5همه دنیا را مقصر مشکلاتم میدانستم (خلا روحانی)
6هیچوقت نتوانستم پدر وهمسر خوبی باشم
خواب ماندم به امتحان کنکور نرسیدم ازمسابقات کشوری خط خوردم مغازه های پدرم رارهن دادم ابروی خانواده رادرشهر کوچکمان بردم به خاطر اعتیاد ازشهر مان به مشهد امدم باخانواده درگیر بودم ورشکست مالی شدم
غذا خوردن
پول خرج کردن
امور جنسی
انجام کارها
حفظ موقعیت و خانواده
روابط اجتماعیم
احساساتم
................
1- ازدست دادن حق انتخاب مواد مخدر __ مصرف مواد تحت هر شرایطی و هرجایی (هرچند غیر عاقلانه)
2- ازدست دادن کار ،پول ، سرمایه ،
3-ترد شدن از اجتماع و بی مسئولیتی-
4- حمام رفتن ، خوابیدن ، بیدار شدن، غذا خوردن ، تفریح کردن
5- نداشتن اختیار احساسات ،از دست دادن اختیار غریزی و جنسی، ازدست دادن اعتبار و آبروی اجتمایی در بین دوستان ، فامیل ، اجتماع و خانواده
درزمان اعتیادمیتونم تمام عجزهام رومثال بزنم.چون غیرقابل اراده وعجزلازم ومبذول یکدیگرن.من هروقت غیرقابل اداره بودم عجزهام ساخته شدن.والان هم میتونم زمان فعالیت بیماریم رومثال بزنم.مثل وقتی عصبانی میشم.یاوقتی قضاوت میکنم.حسادت میکنم.مقایسه میکنم ویابه انجمن وصل نیستم وتمام زندگیم روترسهام ونقایصم توی دستش میگیره
کاش خاک حریم حرمت میبودم میخرامیدی ومن درقدمت میبودم
ازغم عشق توصدحیف زعمری که گذشت پیش ازاین کاش گرفتارغمت میبودم
امروز برای من معمولأ ادامه دار بودن سه تا مورده كه اختيار امورو از دست من بيرون مياره؛ رنجش؛ شهوت؛ بی حوصلگی نسبت به اصول روحانی
من به اعضای انجمن خود اعتماد میکنم.اگر چه آنها بی شک کامل نیستند اما بهترین امید من هستند.........
لینک مرجع