تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تازه واردین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
افراد تازه وارد اگر تنها باشند خود را درون انجمن غرق میکنند.
تازه واردین برنامه ما را به بهترین نحوی که میتوانند امتحان میکنند.
یادمان باشد تازه وارد برای ماندن نیامده و منتظر فرصت است تا برنامه را رد کند.
رفتار گفتار و افکار ما همیشه زیر ذره بین تازه وارد است.
تازه وارد کسی است که هیچگونه آگاهی و درکی از برنامه ما ندارد.او کسی است
که برای اولین بار به انجمن آمده است.
تازه وارد ناامید وارد جلسه شده است او کسی است که از مصرف خسته شده
و به دنبال راه نجات است.
او از کوچه پس کوچه های درد آمده است و دیگر منابع نیروی انسانی نتوانسته اند
به او کمک کنند.
تازه وارد کسی است که از دنیای ناامیدی و انزوا و تنهائیش آمده و دیگر از
زندگی با مصرف لذت نمیبرد.
تازه وارد همدردیست که از جهنم الکلیسم و دروازه های مرگ و جنون آمده
آشفته شده و اختیار زندگیش از دستش خارج است.
به نظر شما تازه وارد کیست؟؟؟
مهمترین افراد هر جلسه تازه واردین هستند

که با حضورشون به ما دلگرمی میدهند

کسی که با هزاران درد وعجز به انجمن پناه آورده

کسی که در شب اول حضورش درانجمن ترس دارد

کسی که نمیداند گمنامی یعنی چه

کسی که نمیدادند سنت هفتم یعنی چه

کسی که برای نجات آمده نه برای سرزنش

کسی که تجربه دارد ولی هنوز نمیتواند مشارکت کند

درمجموع هر انجمنی برای بقای خود نیاز به تازه وارد دارد

___________________________________________
لینک مرجع