تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نحوه جذب و برخورد با تازه وارد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
1)سعی کنیم وقت برای تازه وارد بگذاریمو شنونده خوبی برای حرفهایش باشیم.
2)خوشرو خندان مرتب و تمیز باشیم.همیشه با آغوش باز از او استقبال کنیم.
3)برنامه بهبودی را ساده و روان برایش تعریف کنیم.
4)حامل پیام عشق و امید باشیم برایش از درد مشترک
وراه حل مشترک صحبت کنیم.
5)باید او را به سمت بهبودی هدایت کنیم.
6)به حرفها و درد دلش گوش کنیم و در مورد عقاید خودمان پا فشاری نکنیم و سعی
نکنیم آنها را به او تحمیل کنیم.
7)ما هیچ تجربه ای در مورد مسائل خانوادگی،کاری،زندگی وبی پولی نداریم.
8)بهتر است ما فقط تجربه خودمان در مورد زندگی گذشته اتفاقی که برایمان
و چگونگی زندگیمان در حال حاضر را در اختیارش بگذاریم.
9)ما هرگز در صحبتهایمان غلو نمیکنیم.
10)به تازه وارد شماره تلفن میدهیم او را به اعضای دیگر معرفی میکنیم
تا با آنها آشنا شود و بیشتر احساس یکی بودن با ما را داشته باشد.
11)نحوه رفتارمان طوری باشد که او احساس تفاوت نکند.
12)سعی کنیم همیشه گمنامی او و دیگر اعضاء حفظ شود.
در بر خورد با تازه وارد نباید خود را به او تحمیل کرد باید اول از همه شنونده خوبی برای صحبتهای او بود . و هنگام صحبت با او باید از خود و تجربه شخصی خود با او صحبت کرد . و اصل صداقت را فراموش نکرد . در صورت امکان به تنهایی با او صحبت کرد جدای از خانواده اش . باید حس اعتماد را در او زنده کرد و پیام انجمن را به او رساند . از زندگی گذشته خود و اتفاقی که الان برایمان افتاده صحبت می کنیم
[]همیشه با حال خوب بریم سراغ تازه وارد.هیچوقت از بالا بهش نگاه نکنیم.لبخند یادمان نرود.ادب و احترام زینت ما خواهد بود.ارام باشیم وصبور.ب او القا کنیم که به حضور او نیاز د[ریم برای زنده ماندنShy[/align][/size][/font]
با رفتار و کردار مثبتمان برای دیگران الگو میشویم وقتی مصرف کننده ما را ببیند که از نظر اخلاق و رفتار آرام هستیم واز نظر

ظاهری بهتر شده ایم وبدون مصرف زندگی میکنیم به جمع ما می پیوندد

تازه وارد نصحیحت پذیر نیست

در مورد اصول روحانی با تازه وارد بحث نمیکنیم

روحانیت و معنویت جلسه را حفظ میکنیم

از گذشته خراب خودمان برایش میگوییم

............................(((و از همه مهمتر عشق اولی که به تازه وارد میدهیم مهمه درآغوش گرفتنش گوش دادن به حرفهایش )))

_____________________________________
لینک مرجع