تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: رفاقت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
<دوست تقدیر گذیرناپذیر ما نیست .برادر ،خواهر ، پسرخاله و دختر عمو نیست که آش کشک خاله باشد . دوستی انتخاب است ؛ انتخابی دوطرفه که حد و مرز و نوع آن به وسیله همان دو نفری که این انتخاب را کرده اند،تعریف می شود.

با دوستانمان می توانیم از همه چیز حرف بزنیم و مهم تر آنکه می توانیم از هیچ چیز حرف نزنیم و سکوت کنیم.

با دوستانمان می توانیم درد دل کنیم و مهم تر آنکه می شود درد دل هم نکرد و بدانیم که می داند.از دوستانمان می توانیم پول قرض بگیریم و اگر مدتی بعد او پول خواست و نداشتیم ،با خیال راحت بگوییم "نداریم" و اگر مدتی بعدتر دوباره پول احتیاج داشتیم و او داشت ، دوباره قرض بگیریم.

با دوستانمان می توانیم بگوییم "امشب بیا خونه ما،دلم گرفته"و اگر شبی دیگر زنگ زد و خواست به خانمان بیاید بگوییم "امشب نیا حوصله ندارم."با دوستانمان می توانیم بخندیم ، می توانیم گریه کنیم ، می توانیم رستوران برویم و غذا بخوریم ، می توانیم بی غذا بمانیم و گرسنگی بکشیم ، می توانیم شادی کنیم ، می توانیم غمگین شویم ، می توانیم دعوا کنیم ، می توانیم در عروسی خواهر یا برادرش لباس های خوبمان را بپوشیم و فکر کنیم خواهر یا برادر خودمان دارد ازدواج می کند و اگر عزیزی از عزیزان دوستمان مرد ، لباس سیاه بپوشیم و خودمان را صاحب عذا بدانیم.

با دوستانمان می توانیم قدم بزنیم ،می توانیم نصفه شب زنگ بزنیم و بگوییم "پاشو بیا اینجا" و اگر دوستمان پرسی "چی شده ؟"بگوییم حرف نزن ، فقط پاشو بیاو وقتی دوستمان بی هیچ حرفی پا شد و آمد ، خیالمان راحت باشد که در این دنیا تنها نیستیم.

با دوستانمان می توانیم حرف نزنیم ، کاری نکنیم ، و فقط از اینکه هستند خوشحال و خوشبخت باشیم.>
دوست ميتونه اشك تو چشمت بياره
بت خيانت كنه
غمت بشه،ميتونه بت حسادت كنه تو چشاش بخوني و داغون شى،ميتونه ناديده ات بگيره،موج دردو تو چشات ببينه و نفهمدت،نپرسدت و بخنده...
و من ميتونم ببخشم و فراموش كنم، اما نميدونم تا كى و كجا...
به سختی به زمین خورد، چون نمیدونست:

رفاقت معرفت نمیاره … این معرفتِ که رفاقت میاره … !
لینک مرجع