تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: با متولد كدام ماه ازدواج كنيد خوشبخت مي شويد؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
متولد كدام ماه ازدواج كنيد خوشبخت مي شويد؟”Huh

طالع بيني ازدواج ها ماه ها با هم !


فروردين با فروردين : ( خوب ) سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يكديگر


فروردين با ارديبهشت: (متوسط) خودپسندي و ميل به حاكميت از ويژگي هاي مشتركشان مي باشد


فروردين با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش


فروردين با تير : ( متوسط ) برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد


فروردين با مرداد : (خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد


فروردين با شهريور : ( بد ) يكي پاك سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب


فروردين با مهر : ( بسيار خوب ) افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد


فروردين با آبان : ( بد ) آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا


فروردين با آذر : ( عالي ) كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است


فروردين با دي : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه كار مي باشند


فروردين با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند


فروردين با اسفند : ( متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد
پيوند زناشويي ارديبهشت با ساير ماه هاارديبهشت با فروردين : (متوسط ) ممكن است مشكل داشته باشند قابل حل شدن است


ارديبهشت با ارديبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودراي و لجباز هستند ممكن است مشكل پيش بيايد


ارديبهشت با خرداد : ( متوسط ) تيزهوش كنجكاو و چندان با هم سازگار نيستند


ارديبهشت با تير : ( بسيار خوب ) خانواده دوست خونگرم پيوندي محكم و استوار


ارديبهشت با مرداد : ( بسيار خوب ) عاشق پيشه با صداقت وفادار پيوندي مملو از آرامش


ارديبهشت با شهريور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددكار و بدون مشكل


ارديبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتي خونسرد و كمي حسادت


ارديبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار


ارديبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بي پروا نيازمند با آزادي و بدون تفاهم


ارديبهشت با دي : ( بسيار خوب ) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا


ارديبهشت با بهمن : ( بد ) كنجكاو آزاديخواه و آرمانگرا و ايده متفاوت از يكديگر


ارديبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصي تودار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند

پيوند زناشويي خرداد با ساير ماه ها


خرداد با فروردين : ( بد ) افرادي پر جنب و جوش و بي قرار ناسازگار و بدون تفاهم


خرداد با ارديبهشت : ( متوسط ) تيزهوش كنجكاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نيستند


خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذير با استدلال توانا در برطرف كردن مشكلات


خرداد با تير : ( متوسط ) با روحيه تنوع طلب و بي قرار خودشان مي توانند باعث ايجاد مشكلات شوند


خرداد با مرداد : ( بسيار خوب ) زوجي جذاب و اجتماعي با صفات مشترك فراوان


خرداد با شهريور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقي در روابطشان وجود ندارد


خرداد با مهر : ( بسيار خوب ) خونسرد با سليقه هنر دوست و بسيار با نشاط مي باشند


خرداد با آبان : ( متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر راتحمل كنند


خرداد با آذر : ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك


خرداد با دي : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند


خرداد با بهمن : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر


خرداد با اسفند : ( بد ) خيالباف رويا پرداز مرموز عدم تفاهم با همديگر
پيوند زناشويي تير با ساير ماه ها


تير با فروردين : (متوسط ) برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد


تير با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) نقطه اشتراك فراواني با يكديگر دارند


تير با خرداد : ( متوسط ) يكي آرام و مهربان ديگري پرشور و با انرژي


تير با تير : ( خوب ) علي رغم اختلاف سليقه پيوند خوبي مي باشد


تير با مرداد : ( خوب ) خصوصيات مشترك زياد و ازدواجي موفق


تير با شهريوربسيار خوب) يكي مهارت فراوان در امورمالي و ديگري حسابگر و صرفه جو و هماهنگ


تير با مهر : ( بسيار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند


تير با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير مسائل هماهنگ مي باشند


تير با آذر : (بد ) يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده


تير با دي : (خوب ) از نظر مالي اخلاقي و روابط هماهنگ هستند بنابراين پيوندي موفق ميشود


تير با بهمن : ( متوسط ) ازدواج ميتواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد


تير با اسفند : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم كامل
پيوند زناشويي مرداد با ساير ماه ها


مرداد با فروردين : ( خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد


مرداد با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجي موفق و پايدار


مرداد با خرداد : ( بسيار خوب ) اجتماعي خونگرم همراه با سازگاري مثبت


مرداد با تير : ( خوب ) اختلاف سليقه زيادي با هم ندارند موقعيت همديگر را درك مي كنند


مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترك خوب باعث تقويت پيوندشان خواهد بود


مرداد با شهريور : ( متوسط ) يكي منضبط و قانونمند ديگري پرشور و زيباپسند


مرداد با مهر : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند


مرداد با آبان : (متوسط ) يكي وفادار و قابل اعتماد ديگري عاشق ستايش ديگران


مرداد با آذر : ( متوسط ) يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال


مرداد با دي متوسط ) به دليل داشتن حق مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند


مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود


مرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر

پيوند زناشويي شهريور با ساير ماه ها


شهريور با فروردين : (بد ) يكي پاك سرشت انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب


شهريور با ارديبهشت : ( خوب ) صفات مشترك خوب نظير جوانمردي و نجابت


شهريور با خرداد : (متوسط ) يكي عاطفي و عاشق پيشهديگري با نظم و برنامه مشخص


شهريور با تير : ( بسيار خوب ) در امور مالي هماهنگ و با صفات مشترك فراوان


شهريور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودراي شايد با مشكل مواجه شوند


شهريور با شهريور : ( بسيار خوب ) هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشند


شهريور با مهر : ( خوب ) مشورت پذير با منطق و در برطرف كردن مشكلات توانا


شهريور با آبان : ( متوسط ) جسور و بي پروا . سرشار از انرژي و بلند پرواز


شهريور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند


شهريور با دي : ( خوب ) يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت


شهريور با بهمن : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد


شهريور با اسفند خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي مي شود
پيوند زناشويي مهر با ساير ماه ها


مهر با فروردين : (بسيار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوي حقوق زن و مرد


مهر با ارديبهشت : ( خوب ) انسان هايي هستند كه تمايل زيادي به حفظ آرامش و اعتدال دارند


مهر با خرداد : (بسيار خوب ) آدم هايي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبي با هم دارند


مهر با تير : ( بسيار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با ديگران و بسيار شكيبا


مهر با مرداد : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند


مهر با شهريور : ( خوب ) پيوندي موفق چون منصف عادل و با سليقه مي باشند


مهر با مهر : ( خوب ) به دليل اشتراكات زيادي كه دارند مي توانند موفق باشند


مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند


مهر با آذر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذيري مي باشند


مهر با دي : ( متوسط ) نسبتا خودراي بلندپرواز . ممكن است با مشكل روبرو شوند


مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش


مهر با اسفند : (بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند

پيوند زناشويي آبان با ساير ماه ها


آبان با فروردين : ( بد ) آزادي خواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا


آبان با ارديبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاري


آبان با خرداد : (متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر را تحمل كنند


آبان با تير : (متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير موارد هماهنگ مي باشند


آبان با مرداد : ( متوسط ) يكي وفادار و قابل اعتماد و ديگري عاشق ستايش ديگران


آبان با شهريور : ( متوسط ) جسور بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز


آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما ميتوانند موفق باشند


آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگين شدن و از كوره در رفتن در نتيجه پيوندي همراه با مشكلات


آبان با آذر : ( متوسط ) يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد


آبان با دي : ( بد ) هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند


آبان با بهمن : ( بد ) يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري


آبان با اسفند : (بد ) يكي آرمان گرا و عاشق پيشه و ديگري با اعتماد به نفس كافي

پيوند زناشويي آذر با ساير ماه ها


آذر با فروردين : (عالي ) كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است


آذر با ارديبهشت : (متوسط ) جسور بي پروا نيازمند به آزادي و بدون تفاهم


آذر با خرداد: ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك


آذر با تير: ( بد ) يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده


آذر با مرداد : (متوسط ) يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال


آذر با شهريور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند


آذر با مهر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذير مي باشد


آذر با آبان : ( متوسط ) يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد


آذر با آذر: ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار مطلوب توام با سعادت و خوشبختي


آذر با دي : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتن دار باشند


آذر با بهمن : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند


آذر با اسفند : ( متوسط ) يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد

پيوند زناشويي دي با ساير ماه ها


دي با فروردين : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند. مرموز و محافظه كار مي باشند


دي با ارديبهشت : ( بسيار خوب) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا


دي با خرداد : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند


دي با تير : (خوب ) از نظر مالي و اخلاقي و روابط هماهنگ هستند


دي با مرداد : (متوسط ) به دليل داشتن حس مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند


دي با شهريور : ( خوب ) يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت


دي با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودراي و بلند پرواز ممكن است با مشكل روبرو باشند


دي با آبان : ( بد ) هردو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند


دي با آذر : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتندار باشند


دي با دي : (متوسط ) خصوصيات مشترك باعث شادابي يا يكنواختي زندگي مشترك آنها مي شود


دي با بهمن : ( متوسط ) يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي


دي با اسفند : ( متوسط ) يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه

پيوند زناشويي بهمن با ساير ماه ها


بهمن با فروردين : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند


بهمن با ارديبهشت : ( بد ) كنجكاو آزادي خواه و آرمان گرا و ايده متفاوت از يكديگر


بهمن با خرداد : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر


بهمن با تير : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد


بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود


بهمن با شهريور : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد


بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بيقرار تنوع طلب و سركش


بهمن با آبان : ( بد ) يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري


بهمن با آذر : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند


بهمن با دي : (متوسط ) يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي


بهمن با بهمن : ( خوب ) پيوندي بسيار موفق توانا در امور مختلف


بهمن با اسفند : (خوب) يكي روشنفكر و اهل منطق و ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر

پيوند زناشويي اسفند با ساير ماه ها


اسفند با فروردين : ( متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد


اسفند با ارديبهشت : ( خوب ) اشخاصي تو دار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند


اسفند با خرداد : (بد ) خيال باف و روياپرداز مرموز و عدم تفاهم با همديگر


اسفند با تير : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم كامل


اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر


اسفند با شهريور : ( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي ميشوند


اسفند با مهر : ( بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند


اسفند با آبان : ( بد ) يكي آرمان گرا و عاشق پيشه ديگري با اعتماد به نفس كافي


اسفند با آذر : ( متوسط) يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي ميباشد


اسفند با دي : ( متوسط ) يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه


اسفند با بهمن : ( خوب ) يكي روشن فكر و اهل منطق ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر


اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجي و حساس بودن ممكن است مشكلاتي پيش بيايد
من اسفندهستم شما چی بچه ها؟Blush
منم اسفندم ولی نمیدونم قسمتم قراره چی باشه برام دعا کنین
(24 خرداد تا 4 تير) درخت سيب (عشق)
فردي آرام، گاهي اوقات خجالتي، بسيار جذاب و دلربا با رفتاري مناسب و سنجيده، ماجراجو و بي باك، حساس و ... دوست داريد كه ديگران را دوست داشته باشيد و سايرين هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسيار بخشنده و با استعداد، شما عاشق بچه ها هستيد.
*
(25 ارديبهشت تا 3 خرداد) (22 آبان تا 1 آذر) درخت ون (بلند پروازي)
فوق العاده جذاب، پرانرژي، خود جوش و پر مسئوليت هستيد. انتقاد را دوست نداريد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان هستيد. به پول اهميت مي دهيد. خواستار توجه از سوي ديگران هستيد و به پشتوانه و حمايت اساسي نياز داريد.
*
(22 آذر تا 1 دي) درخت راش (خلاقيت)
فردي با سليقه، كسي كه به ظاهر خودش اهميت زيادي مي دهد. يك برنامه ريز خوب براي زندگي و كار و مسائل اقتصادي، فردي كه بدون لزوم بي گدار به آب نميزند. منطقي و مونس و ياري بي نظير در زندگي به شمار مي رويد.
*
(26 تير تا 4 مرداد) (25 دي تا 3 بهمن) درخت سرو (اعتماد به نفس)

فردي با توان و قدرت فوق العاده،كسي كه ميداند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد. هداياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بی طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تاثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.
*
(15 تا 24 ارديبهشت) (12 تا 21 آبان) درخت شاه بلوط (درستكاري)
هيكل و اندامي خارق العاده، پر ابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر ميشود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباط خود با سايرين سوءتفاهم برايش به وجود مي آيد.خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.
*
(14 تا 23 مرداد) (9 تا 18 بهمن) درخت سدر (وفاداري)
فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او ميدهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد. دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهايي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني ميشود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.
*
(16 تا 25 تير) (12 تا 24 دي) درخت نارون (بزرگواري)
قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نميكند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.
*
(14 تا 23 خرداد) (12 تا 21 آذر) درخت انجير (حساسيت)
فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها وحيوانات لذت ميبرد . اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.
*
(5 تير تا 15 تير) (2 تا 11 دي) درخت صنوبر (رمز و راز)
فوق العاده با سليقه است و نميتواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده ميشود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا،سخت كوش، با استعداد، فداكار ، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.
*
(24 شهريور تا 3 مهر) (22 تا 30 اسفند) درخت فندق (خارق العادگي)
جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه ميداند چطور روي ديگران تاثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي، فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است.
*
(13 تا 22 شهريور) (11 تا 21 اسفند) درخت ليمو ترش (شك و ترديد)
باهوش و سخت كوش است و آنچه را زندگي به او ميدهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي ميكند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعا روح لطيفي دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار با استعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.
*
(4 تا 13 خرداد) (2 تا 11 آذر) درخت موز (خوش سليقگي)
زيباست و به اوضاع و احوال ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است و زندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت ميگيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق ميدهد .به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.
*
(11 تا 20 فروردين) (14 تا 23 مهر) درخت افرا(استقلال فكري)
فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد ميگيرد. هميشه ميخواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.
*
(23 شهريور) درخت زيتون (عقل)
عاشق مهرباني و رافت، منطقي و متعادل است و از خشونت دوري ميكند. بردبار و شكيبا، با نشاط و سرزنده ، آرام و عادل است و قلبي رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوري مي كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهيخته لذت مي برد.
*
(24 مرداد تا 2 شهريور) (19 تا 30 بهمن) درخت كاج (صلح و آشتي)

عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار ميكند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.
*
(1 تا 14 ارديبهشت) (5 تا 13 مرداد) (4 تا 8بهمن) درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظر مي آيد. با استعداد است. اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالبا تنها است وطبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقه مند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي درامور مشاركت دارد.
*
(1 تا 10 فروردين) (4 تا 13 مهر) درخت زبان گنجشك (حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پر احساس، يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.
*
(21 تا 31 فروردين) (24 مهر تا 11 آبان) درخت گردو(اشتياق وشور)
نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان ، خودجوش و بلند پروازي او نامحدود است.فردي غير قابل انعطاف، شريك استثنايي اما بد قلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين ميشود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.
*
(3 تا 12 شهريور) (1 تا 10 اسفند)درخت بيد مجنون (اندوه)
فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رويا است. جذاب، بسيار مهربان، عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي ، عاشق سفر به نقاط غير معمول، خستگي ناپذير، غير قابل پيش بيني، درستكار و فردي كه ميتواند تحت تاثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.
*
حالا دوست دارید فرد مورد علاقتون متولد کدوم ماه باشه
به مرد فروردین و زن….
فروردین+ فروردین = پیوندی آتشین
فروردین+اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی
فروردین+خرداد = خوش دل و امیدوار
فروردین+تیر = اختلاف فراوان
فروردین+مرداد = شدید
فروردین+شهریور = سرد و گرم
فروردین+مهر = کمی غیر ممکن
فروردین+آبان = خیلی با حرارت
فروردین+آذر = پر از ماجرا جویی
فروردین+دی = هیجانات فراوان
فروردین+بهمن = شگفت انگیز
فروردین+اسفند = توام با مشکلات

مرد اردیبهشت و زن…
اردیبهشت+فروردین = پر شور و هیجان
اردیبهشت+ اردیبهشت = خیلی مناسب
اردیبهشت+خرداد = پیوندی نا موفق
اردیبهشت+تیر = اتحادی عمیق
اردیبهشت+مرداد = کاملا دوست داشتنی
اردیبهشت+شهریور = تشریک مساعی زیاد
اردیبهشت+مهر = جسمانی و شهوانی
اردیبهشت+آبان = آرام و آهن ربایی
اردیبهشت+آذر =بسیار ناهموار
اردیبهشت+دی = کمی هولناک
اردیبهشت+بهمن = خیلی قوی
اردیبهشت+اسفند = توام با جذابیت

مرد خرداد و زن…
خرداد+فروردین = دارای آینده ی روشن
خرداد+اردیبهشت = پیوندی دشوار
خرداد+ خرداد = پیوندی نا پایدار
خرداد+تیر = افقی روشن
خرداد+مرداد = عافیت طلب و عیاش
خرداد+شهریور = عاشقانه
خرداد+مهر = کاملا با شکوه
خرداد+آبان = بن بست عشقی
خرداد+آذر = سراسر شادمانی
خرداد+دی = چشم در چشم نیافتد
خرداد+بهمن = دوستان خوب برای هم
خرداد+اسفند = مرهم یکدیگر

مرد تیر و زن…
تیر+فروردین = پیوندی سست
تیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه
تیر+خرداد = پیوندی نا هماهنگ
تیر+تیر = رابطه ی رویایی
تیر+مرداد = هیجانی و پر زحمت
تیر+شهریور = محرک یکدیگر
تیر+مهر = زندگی پر از تلاطم
تیر+آبان = جرقه و پرواز
تیر+آذر = سراسر مشکل
تیر+دی = زوجی دلسوز
تیر+بهمن = سراسر اضطراب
تیر+اسفند = تقویت کننده ی هم

مرد مرداد و زن…
مرداد+فروردین = خاطرات به یاد ماندنی
مرداد+اردیبهشت = احساسات پاک
مرداد+خرداد = زندگی پر از نشاط
مرداد+تیر = پیوندی عاشقانه
مرداد+مرداد = جنگ اراده ها
مرداد+شهریور = ازدواجشان دشوار است
مرداد+مهر = شادی بزرگ
مرداد+آبان = برخورد دو قطب
مرداد+آذز = بسیار نیروبخش
مرداد+دی = کوتاه اما شیرین
مرداد+بهمن = می تواند مشکل باشد
مرداد+اسفند = زندگی توام با جرقه

مرد شهریور و زن…
شهریور+فروردین = دور از یکدیگر
شهریور+اردیبهشت = استوار و لذت بخش
شهریور+خرداد = کاملا غیر معمول
شهریور+تیر = اختلاف زیاد
شهریور+مرداد = عقاید نا همامنگ
شهریور+شهریور = سازگار
شهریور+مهر = زندگی با سختی
شهریور+آبان = هیجانات واقعی
شهریور+آذر = نیازهای مخالف
شهریور+دی = موافق و سازگار
شهریور+بهمن = تیره و گلالود
شهریور+اسفند = بهشتی

مرد مهر و زن…

مهر+فروردین = زندگی پر تناقض
مهر+اردیبهشت = جسمانی و شهوانی
مهر+خرداد = پیوندی بسیار عالی
مهر+تیر = تلاشی سخت
مهر+مرداد = نیروبخش
مهر+شهریور = مخالف
مهر+مهر = قدرتی نا پایدار
مهر+آبان = پاداش و هیجان
مهر+آذر = هم پرواز
مهر+دی = پیوندی سست
مهر+بهمن = ازدواج شگفت انگیز
مهر+اسفند = آرامش و پاداش

مرد آبان و زن…

آبان+فروردین = جاودانه و طولانی
آبان+اردیبهشت = پیوندی با اجر
آبان+خرداد = لطیف و با نشاط
آبان+تیر = زندگی بهشتی
آبان+مرداد = نمایش پر قدرت
آبان+شهریور = شروعی آرام
آبان+مهر = لجاجت و گول زنی
آبان+آبان = انفجار
آبان+آذر = تحمیلی و اجباری
آبان+دی = شیفته ی یکدیگر
آبان+بهمن = بالا و پایین
آبان+اسفند =کاملا عالی

مرد آذر و زن…

آذر+فروردین = عالی و شگفت انگیز
آذر+اردیبهشت = درگیری زیاد
آذر+خرداد = سرد و گرم
آذر+تیر = غیر صمیمی
آذر+مرداد = دلسوز واقعی
آذر+شهریور = نیرو بخش
آذر+مهر = لذت مشترک
آذر+آبان = کارد و پنیر
آذر+آذر = لذت توام با آشوب
آذر+دی = مغایرت زیاد
آذر+بهمن = روابطی بسیار گرم
آذر+اسفند = مشکل دار است

مرد دی و زن…

دی+فروردین = با جدل
دی+اردیبهشت = زندگی با آینده ای زیبا
دی+خرداد = پیوندی سخت
دی+تیر = پیوندی با شکوه
دی+مرداد = اختلاف زیاد
دی+شهریور = عجیب
دی+مهر = برنده ای ندارد
دی+آبان = خیلی عجیب
دی+آذر = نامناسب
دی+دی = طولانی و پا بر جا
دی+بهمن = کمی مخوف
دی+اسفند = عشقی و شهوانی

مرد بهمن و زن…
بهمن+فروردین = بسیار عاشقانه
بهمن+اردیبهشت = خیلی خود سر و لجوج
بهمن+خرداد = پیوندی سرد
بهمن+تیر = خیلی مضر
بهمن+مرداد = بسیار دلکش
بهمن+شهریور = نا هماهنگ
بهمن+مهر = بسیار بسیار عالی
بهمن+آبان = مغایر یکدیگر
بهمن+آذر = نیازمند جد و جهد
بهمن+دی = با کمی نا خالصی
بهمن+بهمن = واقعی و شگفت انگیز
بهمن+اسفند = احتمال نا خوشی

مرد اسفند و زن…
اسفند+فروردین = نیازمند به گذشت
اسفند+اردیبهشت = یک پیوند عالی
اسفند+خرداد = نیازمند به بصیرت
اسفند+تیر = شیفته ی یکدیگر
اسفند+مرداد = زوج رمانتیک
اسفند+شهریور = آرام و حامی
اسفند+مهر = عشقی افسانه ای
اسفند+آبان = سراسر شادی و اعتدال
اسفند+آذر = مشکلات زیاد
اسفند+دی = احساسات واقعی
اسفند+بهمن = یکدیگر را درک کنید
بهمن + مهر = بسیار بسیار عالی ( اینو راست گفته )
اسفند+تیر = شیفته ی یکدیگر(اینم راست گفته)Smile
شهريور با شهريور : ( بسيار خوب ) هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشندBig Grin
خرداد با اذر Sadبسیار خوب) سر شار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک (من تجربش کردم )
لینک مرجع