تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بازگشت سلامت عقل35 راهنمای کارکرد قدم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز در زندگی چگونه از خود روشن بینی نشان می دهم ؟
به نظر من این سئوال میگه امروز با چه زاویه ای به زندگیت نگاه میکنی
فقط برای امروز از زاویه ای بهتر به زندگیم نگاه میکنم یا نه؟
مثبت گرا شدم یا نه- صبح بلند میشی میگی صبح به خیر یا میگی بازم صبح شد مثل ......باید کار کنم.
مطالعه کردن نشریات یکی از راههای تمرین روشن بینی
اینکه تومشکلات چقدر دنبال راه حلیم و چقدر اینو درنظر داریم که یه تصمیم بزرگتر وجود داره.
نا امید نشدن تو حل مشکلات یه نوع روشن بینیه.
اما در کل ایده های جدید به کله آدم روشن بین میرسه.
فقط برای امروز به مسئولیت های خودم عمل میکنم و صرف هر احساسی وظایف خود را انجام میدهم.
از حواشی فاصله میگیرم و به برنامه های خود عمل میکنم.از قضاوت دیگران نمی هراسم و به آنها توجهی نمیکنم.
در مقابل مشکلات جبهه نمیگیرم و برای حل آنها حداکثر تلاشم را بکار میگیرم و الکی دست و پا نمیزنم.
حضور نیروی برتر زمانی شکل میگیرد که من صداقت را چاشنی اعمالم، افکارم و احساساتم کنم.
از مشورت و حضور در جلسات پرهیز نمیکنم .
سلامت عقل یعنی شک کردن به اولین فکری که به ذهن من میرسد و بعبارتی عدم خود محوری و اتکاء به صحت افکار خویش.
من اعتقاد دارم که وقتی طالب کمک هستم ان کمک خواهد رسید کافی است بگویم مشکل دارم تا راهنما و دوستانم مرا یاری کنند .
امروز با شرکت در جلسات ، قدم کار کردن ، رعایت اصول روحانی ، گوش دادن مشارکت دیگران ، مطالعه ، واقعبین بودن و قضاوت نکردن ، با اولین فکر اقدام و عمل نمی کنم و مشورت می کنم .
مشورتهایی که میکنم نشانه ای از روشن بینی است . باید بپذیرم . باید عقاید دیگران را بشنوم . به روی عقاید خود پافشاری نکنم چرا که ممکن است یک راه حل جدید باشد و چیزی که من میدانم اشتباه است . باید دست از مقاومت در مقابل تغییر بردارم . باید سوال کنم . مطالعه کنم . همه جوانب را در نظر بگیرم و به یک نیروی برتر اعتماد کنم . به نظر مخالفین هم گوش بدهم و اگر درست بود بپذیرم و درک شخصی خود را به دیگران تحمیل نکنم . روشن بینی یعنی اینکه یک نیروی برتر میتواند به من کمک کند فقط باید خودم را اماده کنم یعنی دریچه افکارم را باز بگذارم خداوند توانایی تغییر در بهبودی مرا دارد اگر خودم بخواهم ...
برای من استفاده از تجربیات دیگران بزرگترین نشانه روشن بینی است
گوش فرا دادن به تجربیات دیگران و یا مطالعه تجربیات /تحقیقات و یافتهای دیگران بصورت مکتوب برای من نشانه روشن بینی است - یعنی اینکه بهتر است از تجربیات شفاهی و مکتوب دیگران در زمینه های مختاف آشنا بشم

به نظر من بزرگترین علامت برگشت نسبی سلامت عقل ار تباط مستقیمی با میزان استفاده از تجربیات دیگران در زندگیم دارد!
روشن بینی یعنی نگاه کردن به پیشینیان و دریچه افکار را باز گذاشتن و دیدن واقعیتها وانجام دادن تجربیات دیگران بدون واکنش نشان دادن است روشن بینی=فروتنی وپذیرش .روشن بینی از زاویه بهتری به زندگی نگاه کردن هست(صبح زیبایست.نه اینکه باز هم صبح شد)
چگونگی ان=در مسیر میمانم و رهنمودهای راهنمایم وتجربیات دوستان بهبودی را در زندگی به اجرا میگذارم
تماس با راهنما.قدم کار میکنم .تجربه میگیرم .خدمت میکنم .اقرار ومشارکت صادقانه میکنم.در مسائل فرصت به بیماریم نمیدهم.در لحظه مشورت میگیرم نشریات را مطالعه میکنم برخلاف میلم رفتار میکنم با هر فکری اقدام وعمل نمیکنم .در مورد
مسائل و مشکلاتم وانتخابهایم از دیگران سوال میکنم و......
-دیدم بازشده موادوالکل ونیکوتین وچیزای بیرونی مصرف نمیکنم اصول رورعایت میکنم مثبت گراشده ام مطالعه دارم وجواب سوالات روصادقانه میدم دریچه افکارم برای گرفتن ایده های چدیدبازه ومیپذیرم برای ادامه زندگی نیاز به ابزارجدید وروحانی دارم ناامیدنیستم به مسولیتهاوتعهداتم عمل میکنم دنبال حاشیه نیستم جبهه گیری نمیکنم افکارم بلافاصله تبدیل به رفتارم نمیشود خوب گوش میکنم واز تجربیات دیگران استفاده میکنم تسلیمم وشاکرجلسه میرم راهنمادارم خدمت ومشورت میکنم درآمدحلال دارم کارهاموازجوانب مختلف بررسی میکنم وعاقبتش رادرنظرمیگیرم ترازخودمومیگیرم نه تراز دیگران روبیشتربه دنبال چگونگی ها هستم تا چراها باکسی جنگ ندارم صلح طلب شده ام دیگرخودمحوری نمیکنم ودروغ کمترمیگم باکارکردن این 3قدم سعی میکنم از زاوبه زیباتر وبهتری به زندگی تگاه کنم:
روشن بینی یعنی اینکه از تاریکی بیای بیرون و دنیا رو تو روشنایی ببینی
اینکه امروزه من تمایل دارم قدم کار کنم یه روشن بینی
البنه از نظرمن اینه که امروز چند درصد روشن بین هستم
ولی به اندازه همون درصدی که هستم تاثیرات خیلی خوبی روی زندگیم گذاشته
امروز درد های را می گشم که قبلا نمی کشیدم اینم از روشن بینیه
امروزه نشریات می خونم بدون هیچ استسنایی جلسه میرم
تایید طلبی من خیلی کم شده
امرزو تلاشم اینه که با نه گفتن هیچ مشکلی نداشته باشم
لینک مرجع