تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 21 اصول روحانی قدم6جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
·21 چگونه از طریق کارکرد این قدم ، در حال افزایش اعتماد خود به نیروی برتر به آنگونه که او را درک می کنم ، هستم ؟
قدم شش- سوال بیست یکم
چگونه از طريق كاركرد اين قدم ، در حال افزايش اعتماد خود به نيروي برتر به آنگونه كه او را درك مي كنم، هستم؟
سپردن نواقص به خداوند یعنی سپردن قسمتهای تاریک وجودم و نقاط ضعفم به خالق هستی، صفاتی که در اثر خارج شدن از تعادل در من به شکل نواقص اخلاقی خودش را نشان می دهد و در زندگی من تاثیر منفی می گذارد انها را به خدا می سپارم وقتی قدم ششم را کار می کنم یعنی فقط برای امروز نواقصی را که از انها اگاهم و از انها خسته شده ام به خداوند می سپارم و در راستای این سپردن حرکت می کنم و این نیاز به تعهد ،تمایل ، پشتکار و استقامت دارد و انچه که حاصل می شود بهتر شدن زندگی من است که مرا علیرغم ترسهایم به خداوند نزدیک تر می کندو سعی می کنم فضیلتهایم را به جای نواقص بکار گیرم در نتیجه رنگ و بوی زندگی من تغییر خواهد کرد آرامش حاصل از سپردن نواقص و زیبائی زندگی که حاصل بکار گیری اصول روحانی است و تاثیرات حضور خداوند اعتماد من به نیروی برتر را افزایش می دهد یاد خداوند و یاد آوری این نکته که او حاضر است و بدانگونه که او را درک میکنم در زندگی من کار می کند هرچه من از نواقصم دور شوم حضور او پررنگ تر خواهد بود و آرامشی را برای من بهمراه خواهد آورد که ترس دلهره و اظطراب را از من دور می کند وقتی قدم ششم را کار میکنم یعنی فقط برای امروز نواقصی را که ازآنها خسته شده ام به خداوند می سپارم و در راستای این سپردن حرکت می کنم این نیاز به تمایل تعهد پشتکار و استقامت دارد و انچه که حاصل می شود بهتر شدن وضعیت زندگی من است که مرا علیرغم ترسهایم به خداوند نزدیک تر و اعتمادم به او بیشتر می شود
ایمان آوری و اعتماد ما در قدم ،دوم ،وسوم شروع می شود و به این نتیجه رسیدیم که یک نیروی برتر به ما کمک می کند و در وجود جلسات ،دوستان همدرد و راهنما وجود دارد و ما هرچه به اینها ایمان داشته باشیم بهتر می توانیم راه خود را پیدا کنیم ،هرچه عاجز تر باشی قدرت نسروی برتر را بهتر می توان دید ،
یکی از مزایای قدم 6این است که درک و شناخت واعتماد م به خداوند بیشتر می شود صادقانه نواقص خود را می پذیرم و اقرار می کنم و از نواقص خود فرار نمی کنم و با خداوند مشارکت می کنم و دعا می کنم و ایمان و باورم را به اوبیشتر می شود ،نزدیک شدن به خداوند و خواست او مساوی است با دور شدن از نواقص ..
باتسلیم بودن وسپردن لذت طلبی ها وشهوترانی ها وخودمحوری هاوکلا نواقصم به خداوند،نواقصی که ازوجودآنهاآگاه وازانجامشان عاجزشده ام وازبعضی ازآنها که هنوز هم آگاه وخسته نشده ام .خودم نیزباتمام وجوددعاکرده ودرراستای این سپردن، حرکت واقدام وعمل میکنم که این باعث افزایش اعتمادونزدیکی من بخداوندودوری از نواقصم شده که بابکارگیری اصول روحانی برنامه درزندگیم به آرامشی نسبی رسیده ام.هرچه من ازنواقصم دورترمیشوم حضور خداوندواعتمادم به او درزندگیم قابل لمس تر شده وترس ازوجودم دورترمیشود.پس بادوری ازنواقص ازترسهایمان هم دورمیشویم ورشدوافزایش وتقویت روندایمان آوری راکاملا حس میکنیم.این افزایش اعتمادشروع یک مرحله دیگردر مسیربهبودیم شده وکارکرداین قدم یک اعتمادو امیدخاص درموردشناخت وتمایل به برطرف شدن نواقصم بمن داده است دراین قدم اگربه مرحله باور واعتمادنرسیده باشم هرگزنخواهم توانست که بسپارم.برای اعتمادکردن ورشد وافزایش آن باید موانع را ازسر راه برداشت بانوشتن ولیست کردن نواقصمان،بابازنگه داشتن دریچه افکارمان برای تغییرکردن که فقط به دلیل وجود خداوند واعتمادبه او ورعایت اصول روحانی است که برایمان اتفاق میفتد.
عجزوصداقت وتمایل ماباعث تسلیم ماشدوایمان وامیدمان باعث باورنیرویی برترازخودمان گشت وبعد روشن بینی واعتمادباعث تحول دراراده واداره زندگیمان بدستان خداوندشد.
حال ازطریق این قدم باافزایش اعتمادم بخداوندی که اورادرک میکنم امیدوارم هرگاه که صلاح بداند نواقصم را برطرف کند.
لینک مرجع