تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 7درخواست برای برطرف شدن کمبودهای مان قدم7جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
·7 آیا معتادان در حال بهبود دیگری ، می توانند به من کمک کنند تا راهی مناسب برای درخواست پیدا کنم ؟ آیا از آنها خواسته ام که تجربه ، نیرو و امیدشان را با من به مشارکت بگذارند ؟ آیا از راهنمای خود درخواست کمک کرده اند ؟
بله . من با کمک گرفتن از راهنما - دوستان بهبودی و کسانی که در مورد مشکل من آگاهی دارند با گزینه های متفاوتن در نهایت تصمیم می گیرم و در راستای حل مشکلم اقدام و عمل می کنم .
مهم اینه یک راه برای ارتباط با خداوند پیدا کنم .
شناخت خودم و خداوند دو نیروی بزرگ است که باید یک ارتباط با آنها پیدا کنم .مهم اینه که دنبال حرف زدن و گوش دادن به نیروی برتر باشم .
7_بله،معتادان درحال بهبودی بیشتربه صورت غیرارادی وناخودآگاه بامشارکتهایی که کرده اند وتجربه هایی که داده اند که باگوش کردن به آنهااین اتفاق برایم افتاده است.
قبلامتوجه بعضی ازحرفهای آنهانمیشدم ولی الان باتوجه به ماهیت قدمهای 6و7 متوجه تجربه ها ومشارکتهاوپرسش وپاسخهای آنهامیشوم وبادیدن تغییر در رفتاروگفتارو خدمت کردن آنهاوآرامشی که ازکارکردن قدم هفت پیداکرده اند ازتجربه آنها استفاده میکنم.
بله،ازبیشترکسانیکه این مسیر راطی کرده اندوبحال خوبی هم رسیده اند ویا آنهاکه دچارلغزش وگاهادوری ازبرنامه شده اند تجربه میگیرم وبه حرفهایشان گوش میدهم وازطرف دیگرمیبینم که دوستان درحال بهبودی به چه حال خوبی رسیده اند وزندگی آرام و رابطه خوب وزیبایی باخداوند پیداکرده اند وبااین رابطه روحانیت خاصی هم درزندگی بدست آورده اندومن هم سعی کرده ام ازآنهادراین مسیراستفاده و الگوبرداری کنم و بخصوص ازآرامشی که راهنمایم دراین مسیرپیداکرده کمال استفاده راکرده ام وتااین لحظه وباکارکردن این قدم آرامشی نسبی وتعادلی خوب،در زندگی پیداکرده ام.
لینک مرجع