تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 11 اصول روحانی قدم7جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
11 آیا عجز خود را در برابر کمبودهایم در کنار عچزم در برابر اعتیاد پذیرفته ام ؟ توضیح دهید .
مشخصات عجز در قدم یک1-علی الرقم میل باطنی نتوانم انرا قطع کنم 2- نگذارد به وظایفم عمل کنم3- من اقداماتی انجام دهم که در شرایط عادی انجام ندهم 4- نیروی محرکه من باشد
هر وقت چیزی در زندگی من این چهار ویژگی را داشت نشان از عجز من است / در مورد کمبودها نیز مانند مواد از نواقص استفاده می کنیم وقدرت کنترل انها را نداریم . بنابرین من فهمیدم در مقابل برخی الگوهای رفتاری که زندگی من را آشفته و تحت تاثیر قرار داده عاجزم وقادر به برطرف کردن انها نیستم / اولین قدم اینست که دست از جنگ بردارم دومین قدم کمک بگیرم و به نیروی برتر تسلیم شوم یعنی مشورت که می شود امید و انرژی برای کارکرد روی نواقص //
در کل از الگوی قطع مصرف مواد برای نواقص هم می شود استفاده کرد .
11- آیا عجز خود را در برابر کمبودهایم در کنار عچزم در برابر اعتیاد پذیرفته ام ؟ توضیح دهید . بله من درک کردم نه تنها در برابر اعتیادم عاجزم درک کردم که در برابر کمبودهای اخلاقی ام نیز عاجز و ناتوانم همانطور که نتوانستم ترک کنم و در ترک باقی بمانم نواقصم را نیز نمیتوانم رفع و یا کنترل و یا کم نمایم و کاملا درک نمودم که در برابر آنها نیز عاجز و ناتوانم و تنها با فروتنی و از سر عجز میتوانم از او بخواهم که کمبودهای اخلاقی ام را برطرفنماید و او قادر متعال است و میتواند که از من چیزی بسازد که خودش میخواهد و شایسته و سزاوار شوم
[i 11· آیا عجز خود را در برابر کمبودهایم در کنار عچزم در برابر اعتیاد پذیرفته ام ؟ تو ضیح دهید ؟
قبل وارد شدن در مسیر بهبودی فکر میکردم که تنها نقصی که دارم اعتیاد به مخد ر است اما وقتی پاک شدم دیدم که نه در برابر مخدر ها عاجزم بلکه نواقص و رفتارهایی هم دارم که از مخدر بیشتر اگر نباشد کمتر اذیت نکرده اند .من را و همان نقص ها بودند که با همکاری مواد مخدر مرا به نا کجا کشیدن .نواقصی چون خود محوری ،عدم صداقت، انکار،دروغ، کنترل ،و........که باعث شده نتوانم به علت قوی بودن با آنها درگیر کنم خود را بلکه با فروتنی و عاجزانه از نیروی برترم میخواهم که دستم رابگیرد کمکم کند تا این نواقصی که دارم با دعا من و خواست خداوند کم رنگ ویا بر طرف شود و از من انسانی بسازد مثل دعا قدم سوم ،با من کن از من ساز آنچه خود اراده کنی
10_بله،امروزه به این آگاهی رسیده ام که عدم کنترل وعدم تعادل من درقدم یک،که درموردبیماری منست،سرچشمه آن نواقص وکمبودهای من بوده که درقدم شش وهفت متوجه شده ام،که بدلیل نواقص شخصیتی وکمبودهای اخلاقی که دارم درقدم یک هم عاجزبودم، عجزهای قدم یک ما درقدم هفت کاملترمیشود.
ازنظرمن بیماری اعتیاد، تشکیل شده ازنواقص وکمبودهایم واگرمن این دو شاخه مرضم رانپذیرم درواقع بیماری اعتیادم رانپذیرفته ام، ودراین صورت است که نه از دست خودم ونه ازدست خداوندونیروی برتر هیچکاری برایم برنخواهدآمد ودرآنصورت است که ورود به جاده بهبودی محال است.من با اعتمادوایمان وتسلیم وفروتنی نسبت به خداوندبه این عجزم هم دربرابرکمبودهایم اقرار میکنم وازاوباتمایل وفروتنی وعاجزانه میخواهم که کمبودهای اخلاقی مرا هم برطرف کندزیراتاکمبودهایم برطرف نشوندنواقصم پابرجاخواهندماند.
برایم ثابت شده که بخاطرکمبودهایم است که نواقصم فوران میکند .
ثمره پذیرش عجزهایم درموردکمبودهایم درکنارعجزهایم دربرابر اعتیادم این است که ایمان وامید دردلم زنده میشود واعتمادمیکنم به خداوندومسیری که درآن درحرکتم تا خودش کمبودهای اخلاقیم را برطرف کند.
لینک مرجع