تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 20 حرکت به جلو قدم7جهانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
· 20 کدام یک از کمبودهای من در زندگی برطرف شده اند یا از قدرتشان کاسته شده ؟
خیال پردازی . غرور ومنیت . شهوت رانی .ترس هایم .بد زبانی . لغز گفتن . کم رنگتر شده اند
ترس های مبالغه آمیز و خودفریفتگی و‌ناصادقی ام کمرنگ شدند
20_باکارکردن این قدمها به این باوررسیده ام که بهبودی یک فرآینداست که به آهستگی وبه مرور اتفاق میفتد مهم پذیرش ورعایت اصول روحانی، اجرای آنهادرزندگی وحرکت روبه جلودرمسیربهبودی میباشد.باید روندایمان آوری برای هرروزتقویت شود.
برطرف شدن کمبودهایمان هم یک فرآینداست که بایدهمیشه آنرابا اقدام وعمل روبه جلودرحرکت نگه داشت.
خیلی ازکمبودهایم بواسطه خواست واراده خداوندوبااقدام وعملم برطرف شده وخیلی هاهم بواسطه حضورخداوند واجرای اصول روحانی برنامه درزندگیم وکارکردن قدمهاوداشتن صداقت ازقدرتشان کاسته شده است.
بعضی از کمبودهایی که برطرف شده اند ویاازقدرتشان کاسته شده است عبارتنداز:
فروتنی،نگاه به عیوب خودم،احترام به خودم ودیگران،میل به پیشرفت،ایمان وخدامحوری،گذشت ومثبت نگری، سخاوت وبخشش،وفای به عهد،رسیدن به اموروانجام آنهادراولین فرصت،اولویت بندی درکارها،شکرگزاری،خویشتن پذیری، صبر،رازداری،خوش زبانی وخوش اخلاقی،احترام به رای ونظردیگران، انتقادپذیربودن،خدمت به غیرازخودم، تحمل داشتن،حسن معاشرت،خیرخواهی، قناعت،شجاعت،صداقت،اززاویه بهتری به زندگی نگاه کردن،کمبودبرنامه ریزی درزندگی، مشورت کردن،به فکردیگران بودن،در خدمت خانواده بودن،شغل ودرآمدحلال داشتن ورسیدگی کردن به تعهداتم.
لینک مرجع