تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 21بهمن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز آرامش برای من معنا و مفهومی به غیر از پذیرش جهان هستی و افراد پیرامونم و شرایط نیست.
در زندگی گذشته ام آرامش مفهومی به غیر از مرگ و عدم وجود نیست .آرامش داشتن تعادل در روابط و افکار و احساسات است رها کردن دیگران اجازه زندگی دادن به دیگران کنترل نکردن دیگران احترام به دیگران ارزش دادن به دیگران و عشق ورزیدن به خود و دیگران و ...
امروز تعریف من از آرامش یعنی رهاکردن دیگران به صورت عاشقانه و دست کشیدن از جنگ و درگیری به همه چی و رهانیدن خود از فشارهای بیرونی می باشد.
برای دریافتن انرژی مثبت از دیگران و احساس لذت از حضور خداوند اولین ابزار داشتن آرامش است.من نیاز به آرامش دارم تا حق انتخاب پیدا کنم تا دیگران را دوست داشته باشم و شرایط بهبودی را فراهم کنم.
خداوندا به من بیاموز تا در آرامش باقی مانده بدانم در این دنیا چه خبر است!


خداوندا آرامشی عطا فرما!
لینک مرجع