تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 27بهمن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
می دانم بیشترین رشد وتغییرات من باید درطرز رفتار واعمالم ایجادشود واین اعمالم به یک باره اتفاق نمی افتد مگر این که یک فرد جدید بایک شخصیت جدید به جای شخصیت قبلی جایگزین گردد که این کار امکان ندارد.
امروز داشتن صبر و آرامش درهمه امور مختلف و مسائل گوناگون واجرای کارهای عادی و ارتباط با اجتماع یک امر ضروری است.
آیا امروز قدرت به اجرا گذاشتن اصول برنامه رادر تداوم ایمان و اعتماد وسپردن امورزندگی به خواست خداوند می دانم؟ آیا امروز امور واراده محدود خودرا به کسی که اراده اش قدرت برتر می باشد سپرده و افکار خودراازقید وبندها رها کرده ام؟
امروز اعتماد به نفس و ایمان به حضور خداوند درامورزندگی افراد موفق یک حالت مستمری دارد.
امروز تنها قدرتی که مرااز یک فرد بی اراده و تنها ووابسته به انواع مخدرات و مادیات به یک انسان خدمتگزار در اجتماع تبدیل کرده است ،به غیر از خداوند کس دیگر قدرت انجامش را ندارد!


در صبوری هم صبر باید کرد!
لینک مرجع