تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: از من چرا رنجيده اي؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از من چرا رنجيده اي؟اي دلبر زيباي من از من چرا رنجيده اي

زيبايي دنياي من از من چرا رنجيده ايمن عاشقي ديوانه ام جز با غمت بيگانه ام

معشوق بي همتاي من از من چرا رنجيده ايعشق از تو پيدا شد مرا شعر از تو معنا شد مرا

اي عشق تو معناي من از من چرا رنجيده ايروز از جمالت گفته ام شب با خيالت خفته ام

رنگين ترين روياي من از من چرا رنجيده ايمجنون بي سامان منم سرگشته ي دوران منم

تنها تويي ليلاي من از من چرا رنجيده ايچشم انتظاري تا به كي شب زنده داري تا به كي

اي ماه مهرآراي من از من چرا رنجيده ايدور از تو غم نزديك شد روزم شب تاريك شد

روشنگر شبهاي من از من چرا رنجيده ايبا آنكه مي ديدم جفا يكدم نكردم جز وفا

درمان درد افزاي من از من چرا رنجيده ايوصل از تو هجران از تو بود آغاز و پايان از تو بود

پيداي نا پيداي من از من چرا رنجيده ايجان از فراقت بر لب است دل غرق خون تن در تب است

تا كي بگويم واي من از من چرا رنجيده اياي قصه گوي آرزو حرفي بزن چيزي بگو

آخر تويي سوداي من از من چرا رنجيده ايتا كي سكوت جانگزا جان من و جان صبا

مشكن دل رسواي من از من چرا رنجيده اي
تا كي سكوت جانگزا جان من و جان صبا

مشكن دل رسواي من از من چرا رنجيده اي
چی بودم چی شدم بخاطره تو

ولی پشت دلمرو خالی کردی

حالا اسمت میاد گریم میگیره

نمیدونی که با دلم چه کردی

اگه در حق تو خوبی نکردم

بدون که خالی بود دستای سردم

ولی من در عوض هرچی که بودم

با احساسات تو بازی نکردم
لینک مرجع