تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5 قدم ششم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
5_ در صورتی که حاضر نیستید خداوند بعضی از نواقص شما را بگیرد لیست نواقص و رفتارهای خود را بنویسید.
امروز ه با کارکرد قدم اول در زندگیم باور کرده ام که عاجز هستم و هیچ قدرت اجرایی ندارم
حال که با تهیه و رجوع به ترازنامه متوجه نقصهای شخصیتی خود شده ام تمام آنها را به نیروی برترم میسپارم تا یک یک آنها را از من بگیرد.
امروز تسلیم شده ام و دست از خود محوری برداشته ام و از خداوند میخوا هم که کلیه نواقص مرا بر طرف کند . ...تا بعد

فردین فراری

من دوست دارم خدا وند تمامی نواقصات من را بگیرد و یا کم رنگ کند
حتی انهایی که به من لذت میدهد
چون من عاجز و ناتوان هستم و باید عاجزانه رفتار کنم تا به ارامش برسم
ان هم با ترک یا کم رنگ شدن نواقصم امکان پذیر است
من با تمام وجودم حاضرم خداوند کلیه نواقص شخصیتی منو ازم بگیره.واقعا بعداز
11 سال در انجمن بودن و درکشیدن،متوجه شدم عاجز و ناتوان و نادان هستم.
دیگر تحمل درد را ندارم،خداوندا کلیه نواقص شخصیتی مرا خودت برطرف و یا کم رنگ کن،آمین
لینک مرجع