تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: انجمن سرطاني‌هاي 12 قدمی ایران
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بنام خدا
انجمن سرطاني‌هاي 12 قدمی ایران
Cancer 12 Stepprogeram socity
1- اعضاء:
بصورت تمايل شخصي برگرفته از برنامه و اصول و
برنامه‌هاي ‌ انجمنهاي 12 قدمی كه در اين انجمن نيز به
اجرا در مي‌آيد، عضوگيري مي‌شــود، اين انجمن مخصوص
كساني است كه مشكل بيماري مختـلف سرطان دارند، اين
انجمن حق اشتراك و عضـويت از كسي نمي‌گيرد! هركسي
با هر سن، .ت، نژاد و زبان مي‌تواند شركت كند، ما در
يك محل امن و مطمئن بدون واهمه در كنار هم مي‌خواهيم
براين بيماري قدرتمنـد و دردناك فائـق بيايیم! اصـول اين
انجمن مثل ساير انجمن‌ها از تجربيـات افرادي سود مي‌برد
كه تجربيات خود را در اختيـار تازه واردان قرار مي‌دهند، تا
ابتـدا براي تداوم بهبـودي خود تلاش كنند و سپس به يك
همدرد ديگر كمك كرده باشند!
2- خانواده‌ی بيماران:
كسـاني كه رُشد و جريان بيماري سـرطان بيمار خود را طي
كرده و از كليـه جريانات اطلاع دارند و مي‌توانند با تعلـيم
و آموزش خاص به بيماران خود كمك مؤثري نمايند!
3 - حاميان غير بيمار:
اشخاص خيري كه آماده هستند در هر موقعيـت به كمك‌ها
و ياري انساني خود ادامه دهند، اين گروه آمادگي دارند، در
هر زمان با ديدن آموزش‌ و طريقه‌ی كمك رساني به بيماران
سرطاني كمك كنند!

موضوع:
كمك‌هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشـي به بيماران
سرطاني و خانواده و حاميان.
اهداف: الف فرهنگي!
1- تهيه‌ی بروشورها و كتب‌هاي آموزشي.
اطلاعات جامع راجع به شناخت و علل بروز سرطان
در بانوان و آقايان و چگونگي آموزش پيشگيري در
مورد اين بيماري كه توسط جوامع علمي و پزشكي و جراحي در كشـورهايي كه در مورد سـرطان‌هاي
مختلف جديدترين اطلاعات را دارند، ارايه مي‌شود،
2- تهيه‌ی نشريه‌ی مرتبط.
ترجمه و چاپ نشريات خاص انجمن، ارايه آسان در و در دسترس بودن اين نشريات، و سهولت ارايه‌ی آن به بيماران و خانواده‌ی آنها!
ب: آموزش و تربيت مددكاران كه خود به اين بيماري ابتلا هستند!
1- آشنايي با بيماري خود به‌صورت علمي و تجربي،
آموزش اصول 12 قدم براي سرطاني‌هاي ایران، در راستاي كمك به خود و آمادگي ارايه‌ی اين اصول به افراد بيمار و خدمت در كميته‌هاي خدماتي و اطلاع‌رساني! ارايه‌ی آن به خانواده‌هاي سرطاني و حمايت اين اعضاء مؤثر براي ارايه‌ی قدم‌ها به ساير خانواده‌ها‌‌ی بيماران سرطاني. تشكيل و حمايت كميته‌هايي كه مسئول رساندن پيام به اجتماعیند.
2- آموزش قدم‌هاي دوازده‌گانه‌ی سرطاني‌ها و ارايه آن به ساير بيماران و حضور در كلاس‌ها و كارگاه‌ها،

3- آموزش قدم‌هاي دوازده‌گانه خاص خانوادها.
كمك به كاركرد قدم‌هاي دوازده‌گانه به خانواده‌هايي كه در رابطه‌ی مستقيم با بيماران سرطاني خود را دارند و كمك به راه اندازي كارگاه‌هاي كاركرد قدم‌ به صورت گروهي!
4- ياد گيري و آموزش شيوه‌هاي علمي و تجربي و مددياري به سرطاني‌ها و آموزش و مقابله روحي و رواني و جسمي براي مددجويان و مددياران و برنامه‌ها و پروژه‌هاي آموزشي وتفريحي به آنان!
5- آموزش و انتقال اصول دوازده‌گانه براي تقويت روح و روان به خانواده‌ی سرطاني‌هاي مدد ياران!
6- آموزش و انتقال اصول معنوي دوازده‌گانه براي تقويت روح و روان خانواده‌ی سرطاني‌هاي مددجويان!
ت: اجتماعي.
1- دعوت به همكاري از بيماران سرطاني داوطلب آموزش ديده با اصول قدم‌های دوازده‌گانه‌ی مددياري!
2- دعوت به همكاري از طريق خانواده‌ی بيماران سرطاني دواطلب آموزش ديده اصول دوازده قدم براي مددياري و كمك به خانواده‌ی تازه واردان به انجمن!
3- دعوت به همكاري از حاميان غير بيمار، براي برگذاري همايش‌هاي اطلاع‌رساني و همايش‌هاي خاص براي شناساندن انجمن سرطاني‌هاي ایران به عموم!
4- شناسايي مراكز سرويس دهي دولتي و خصوصي به بيماران سرطاني و جذب حمايت‌هاي معنوي و دارويي و امكان بيمه كردن بيماراني كه بيمه نيستند، توسط اعضای حمايتگر و مراکز درمانی و بهداشتی!


5- شناسايي مراكزي كه به بيماران و خانواده‌هاي آنها كمك‌
و مساعدت‌هاي پزشكي و بيمارستاني و نقدي و غير نقـدي مي‌كنند، توسط افراد حامي و جذب حمايت‌هاي مردمي براي حمايت
از بيماران سرطاني می‌نمایند!
6- حضور در مراكز درماني و جمع خانواده‌ی سرطاني‌
و حمايت‌هاي معنـوي و صحبت‌هاي اميدوار كننده و انتقال
تجربيات خود و خانواده‌ی خود به خانواده‌ی بيمار سرطاني
كه از اين بيماري ترسان و نا اميد و مضطرب هستند!
7- انتقال پيام بهبودي و رهايي از ترس از مرگ و دردهاي
سرطان و حضور در بيمارستان‌هاي مخصوص سرطاني‌ها و
با در اختيار گذاشتن نشريات و كتب مخصوص و برگه‌هاي
خوش‌آمدگويي و جذب تازه واردان و هدايت آنها به نزديك
‌ترين جلسه‌ی دوازده قدمي!
8- اهداي برگه‌هاي اطلاع‌رساني و آدرس جلسات به مراكز
پزشكي و بيمارستاني و شيمي‌درماني براي شناسايي جذب
بيـماران سرطاني براي مددرساني‌ها به خانواده و بيـمار!
پيام بهبودي:
ما آنچه‌را كه بدست آورده‌ايم حاضريم به صورت ذكات بهبودی
خود به صورت عشق بلاعوض در اختيار شما قرار دهيم، ما براي
ورود شما لحظه شماري مي‌كنيم، فضاي امن و مطمئن شما
همدرد عزيز را متـقاعد خواهد ساخت كه ما هم مـثل شما
بي‌اعتقاد به اين برنامه بوديم، در ابتـدا ما جسـم خودرا به
انجـمن آورديم و به مرور روح خودرا پذيراي اصول انجمن
سرطاني‌هاي ایران ساختيم احسـاس كرديم، تمام خـدمات
دراين انجمن ما بصورت عشق و بلاعوض رايگان مي‌باشد، ما
براي اتحـاد گرو‌هي خود عقاید همه‌ی اعضاء را حفظ كرده و
به عقايد آنها احترام مي‌گذاريم!

انجمن سرطاني‌هاي ایران، هيچ نظر و عقيده‌‌كسي را
به زير سئوال نبرده و عقیده‌ای به باسوادي و بزرگي
كوچكي، پولداري و بي‌پولي آنها ندارد، همه‌ی ما اعضا
انجمن دست تازه واردان را فشرده به و شهامت، صبر
شان تبريك مي‌گویيم. اميدواريم شما جاي زانوي غم
گرفتن و غصه‌ی مرگ خوردن پيشنهاد مي‌كنيم.
قبل از انتقاد راجع به ما و انجمن سرطاني‌هاي ایران
درچند جلسه‌ی ديگر شركت كنيد، مطمئـن باشيد، در
اينجا به اميد، شوق زندگي خواهيد رسيد، شما بايك
تمايل براي رُشـد معنـوي با نيـروي برتر خود آشنا
خواهيد شد و طريقه‌ی كمك گرفتن از نيروي او براي
خود آشنا خواهيد شد، پيشنهاد مي‌كنيم پس از شركت در چند جلسه‌ی ديگر، از چند نفر از اعضای قديمي شماره تماس بگيريد تا در لحظاتي كه نياز به يك همدرد و هم‌صحبت داريد در دسترستان باشد، نگذاريد ترس از مرگ، شمارا نااميد كند راهنما بگيريد، تا از تجربيات راهنمايتان براي آشنايي و كاركرد دوازده قدم معنوي كمك بگيريد،
راهنمايان (اسپانسر) كساني هستند كه روزي مثل من و شما از روي ناچاري و بي‌تكليفي به اين انجمن آمدند و از اصول برنامه بهره گرفته و آنچه را كه كسب كرده‌اند را بصورت عشق بلاعوض در اختيار شما قرار مي‌دهند، در اين رابطه نگذاريد غيبت كردن و ايرادگيري و بهانه آوردن وقت شما را تلف كند، اگر فرصتي به خودتان بدهيد بهبودی كه ما در اين راستا كسب كرده‌ايم، را كسب خواهيد كرد!

دعاي آرامش براي سرطاني‌هاي ایران:

خداوندا:

آرامشي عطا فرما، تا بپذيرم

آنچه را كه نمي‌توانم تغيير دهم،

شهامتي تا تغيير دهم آنچه را كه

مي‌توانم، ودانشي كه تفاوت آن دو
را بدانم. (آمين)

كميته‌ی ترجمه و نشريات:
انجمن سرطاني‌هاي12 قدمی ايران.
لینک مرجع