تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برداشت قدم 6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

فردین فراری

برداشت کلی خود را از قدم 6 بنویسید.

فردین فراری

من با کار کرد 5 قدم قبلی به کمک خداوند و راهنمایم
تا حدودی با نواقصاتم اشنا شدم
ولی در قدم 6
با بیشترین نواقصاتم اشنا شدم واین برداشت را کردم که
من دارای این نواقص هستم و باید خود را با این نواقص بپذیرم و برای انها دعا کنم
و با دعا و کمک خواستن بر روی انها کار کنم
ودر همین راستا باید خویشتن پذیر باشم
بایددیگران رو پذیرفت یعنی در کار دیگرن دخالت نکنم یا کسی از روی نقصش کاری انجام داد
او را بپذیرم چون روزی خودم این کار را بد تر انجام میدادم و به من ربطس ندارد که چه کسی چه کاری انجام میدهد
ولی با دیدن نواقص دیگران بر روی ان نقص در خودمان کار کنیم
از خدا می خواهم در این راستا کمکم کنه
یکی از دلایل که هیچ وقت در دوران مصرف نمی توانستم کاری را خوب انجام دهم همین نواقص شخصیتی من بود یعنی اشتباه پشت اشتباه وتکرار اشتیاه که به مرر زمان مرا با خاک یکسان کرد و همیشه در حال مقایسه بودم که چرا هر کاری انجام میدهم زندگی من درست نمی شود وچرا دیگران موفق هستند ومن نیستم یعنی درون خود را بابیرون دیگران وبیرون خود رابا درون دیگران مقایسه میکردم وهمیشه برای خطاهایم جواز صادر میکردم ومی گفتم انسان جایزالخطا است در حالی که این طور نبود ما امکانلاخطا هستیم واز بس از روی نقص عمل کردیم هیچکس خوبی های ما را ندید ومن باید در این قدم با نواقصم اشنا شوم و انها را شناسایی کنم وکاری کنم که کمرنگ شوند تا تعادل درزندگی من برقرار شود .........خودشناسی یعنی خداشناسی..................زندگی میکنم و میگذارم دیگران زندگی کنند..زندگی حق همه است.....عبدالله مهربان دوست همدرد شما
لینک مرجع