تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤالات قدم اول سرطانی‌ها
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

1. آيا الگوهاي رفتارهاي لجبازي خودرا به خاطر داريد؟
2. آيا همچنان به رفتارهاي مغرورانه‌ و مغرضانه‌ي خود ادامه مي‌دهيد؟
3. آيا معناي عاجز بودن را متوجه شده‌ايد؟
4. آيا مي‌توانيد به خاطر بياوريد كه براي درمان خود دست به چه كارهايي زديد؟
5. آيا براي كنترل درد خود موادمخدر و يا دارو‌هاي مرفيني مصرف مي‌كرديد؟
6. آيا ديگران را مقصر بيماري خود مي‌دانيد؟
7. آيا در گذشته و حال نيكوتين مصرف مي‌كرديد، يا در معرض آن بوديد؟
8. آيا پس از شنيدن این‌که بيمار هستيد چه واكنشي نشان داديد؟
9. آيا در خانواده‌ي خود سرطاني‌هاي ديگري داشتيد و يا داريد؟
10. آيا شيمي درماني و يا جراحي و يا پرتو درماني كرده‌ايد؟ چند بار؟
11. آيا در انجمن‌هاي ديگر سرطان به جزء اين انجمن شركت داشته‌ايد؟
12. آيا توانايي داريد ترحم كسي را در مورد خودتان تحمل كنيد؟
13. آيا هم‌چنان در كش‌مكش‌ها و درگيري‌هاي خانوادگي دخالت مي‌كنيد؟
14. آيا براي‌تان مشكل است كه بدانيد در مقابل سرطان عاجز هستيد؟
15. آيا وقتي كه به جلسات مي‌آييد ترس و يا خشم داريد؟
16. آيا مي‌توانيد روز خوب و موفقی را بدون اين‌كه از سرطان خود ناراحت باشيد، شروع كنيد؟
17. آيا مي‌توانيد بي‌اختياري عجز خودرا براي كنترل درد بنويسيد؟
18. آيا از اين‌كه ديگران بيماري شما را ندارند از دست آن‌ها خودتان و خداوند ناراحت هستيد؟
19. آيا با اقرار و پذيرش مشكل داريد، چه مشكلي سرراه اقرار و پذيرش شما هست؟
20. آيا بيماري خودرا انكار كرده‌ايد؟ چه مدتي؟
21. آيا كنترل كردن ديگران را در گذشته و حال به خاطر داريد؟
22. آيا به اين برنامه اعتقاد داريد؟
23. آيا انتخاب راهنما براي‌تان سخت بود؟
24. آيا احساس مي‌كنيد با آمدن به انجمن سرطاني‌ها در شما مقداري تغييرات و رُشد ايجاد شده است؟
25. آيا مي‌توانيد عقيده‌ي خود را در مورد اراده و قدرت شخصي و موارد استفاده و موفقيت از آن را بيان كنيد؟
26. آيا برداشتن اين قدم براي شما دشوار است؟ اگر هست چرا؟
لینک مرجع