تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عفو و بخشودگي
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بخشودگي يا عفو (خصوصي )

عفو در لغت معناي گوناگون دارد از جمله : گذشت – مغفرت – آمرزيدن – ساقط كردن عذاب – معروف واحسان خواستن و . . . . و بخشايش .اما در اصطلاح حقوق كيفري عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهاد هاي حكومتي اعم از نهاد رهبري – مجلس قانون گذاري به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا بخشودن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد .اين تعريف عام است و شامل عفو خصوصي و عمومي هر دو مي شود.

قلمرو عفو خصوصي


عفو خصوصي شامل تمام مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي شود.مجازات هاي قصاص و ديه به دليل آنكه از حقوق الناس تلقي مي شود از شمول عفو به طور كلي مستثني است.مجازات هاي حدود فقط در موارد خاص ( مواد 72 – 126 – 182 ق.م.ا ) و به شرط توبه پس از آنكه جرم با اقرار متهم به اثبات رسيد ممكن است مشمول عفو قرار گيرد.

عفو خصوصي تمام مجازات ها اعم از اصلص – تتميمي (تكميلي) و تبعي را كه از دادگاه هاي عمومي و انقلاب و دادگاه هاي اختصاصي صادر شده است شامل مي شود .

شروط عفو خصوصي

اعطاي عفو خصوصي تنها پس از صدور حكم محكوميت قطعي ميسر است.به عبارت ديگر اگر راه هاي تجديدنظرخواهي از حكم نخستين به روي محكوم عليه باز باشد نمي توان او را مشمول عفو قرار داد.

هم چنين حكم محكوميت بايد لازم الاجرا باشد.يعني حكمي كه مراحل رسيدگي آن مطابق قانون سپري شده و قابل اجرا گرديده است .

آيين عفو خصوصي

اعطاي عفو يا بخشودگي منوط به درخواست محكوم عليه و يا خانواده اوست.درواست هاي مذكور ابتدا در هيات هاي مراكز استان ها و شهرستان ها مطرح مي شود سپس اين گزارش را به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال ميشود.تقاضاهاي رسيده و پيشنهاد هاي عفو به ترتيب تاريخ وصول در اداره عفو و بخشودگي ثبت و در كميسيون عفو مطرح مي گردد.سپس فهرست اين اسامي محكومان را به رييس قوه قضاييه تقديم مي كنند و رييس قوه قضاييه در صورت تاييد مصوبات كميسيون عفو به پانزده روز قبل از يكي از مناسبت هاي عفو به مقام رهبري پيشنهاد و نتيجه را براي اجرا به رييس كميسيون اعلام مي كند.رييس كمييسيون هم موظف است بلافاصله پس از دريافت فرمان عفو فهرست اسامي را به دادسراهاي مجري حكم ارسال كند.

عفو عمومي

عفو عمومي يكي ديگر از اسباب سقوط مجازات است كه به موجب قانون مقرر مي گردد.عفو عمومي بر خلاف بخشودگي جنبه نوعي دارد.به اين معني كه موضوع آن افعال مجرمانه گروهي از بزهكاران است بدون آنكه شخصيت آنان در نظر گرفته شود .

اختيار اعطاي عفو عمومي با قوه قانون گذاري است .

شروط عفو عمومي

عفو عمومي به موجب قانون اعطا مي شود .بنابراين تعيين قلمرو آن – نوع جرايم و اشخاصي كه از آن بهره مند مي شوند به نظر قانون گذار است .اثر قانون عفو از تاريخ تصويب نسبت به گذشته است .يعني عفو عمومي شامل جرايمي است كه قبل از وضع قانون به وقوع پيوسته است.عفو عمومي نسبت به آينده اثر ندارد.
لینک مرجع