تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ببار بارون...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ببار بارون كه اینجا شكل زندونه
ببار بارون دل بی طاقتم خونه
ببار بارون یكی عشقش رو گم كرده
ببار بارون قراره گریه برگرده
از این بهتر نمیشه فكر من باشی
تو هم انگار قراره دیگه تنها شی
نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد
شاید بازم بیاد خونه بگه بی من نمیتونه
اونو یادم میاری تو باید بازم بباری تو
ببار بارون تو با آواز منو یاد چشاش بنداز
ببار بارون من اینجا گیج و داغونم
ببار بارون كه بی عشقش نمیتونم

نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد
شاید بازم بیاد خونه بگه بی من نمیتونه
اونو یادم میاری تو باید بازم بباری تو
ببار بارون تو با آواز منو یاد چشاش بنداز
ببار ای برف

ببار ای برف سنگین بر مزارش
ببار ای برف غمگین بر مزارش

به من میگفت که برفو دوست داره
به من میگفت اگه اروم بباره

بپوشان بستر پاکش ز پاکی
بگو با او که من با خرس کوکی
برای خنده هاش دلتنگ گشتیم
بدنبالش همه جاها رو گشتیم

ببار ای برف...
وای خدای من چقدراین صفحه غمگینه !!!!!!!!!!
چقدر قدم بزنیم باران را، من و یك دنیا تنهائی ام

و تو نیایی.....

نیایی، حتی اتفاقی، قدم بزنی باران را ، با دنیایت!!!!

دیگر بس است باران..... نبار!

او نمی آید و من خسته تر از آنم، كه بار این همه انتظار را، یك تنه به دوش بكشم!

دیگر، نبار باران!!!!
لینک مرجع