تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال 3:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سؤال 3: آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مورد مشورت قرار می‌گیرد؟ از طرف کمیته خدمات منطقه چطور؟ از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟ آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟

ما از ساختار خدماتی درخواست می‌کنیم که با تمامی منابع، پول، ایده و وجدانی که در اختیارشان می‌گذاریم مسئولانه برخورد کنند و زمانی که ساختار خدماتی نیاز به وجدان آگاه و بیدار داشته باشند که در کل تأثیر نگذارند با گروهها مشورت می‌کنند از طریق گزارشات شفاف – از طریق رابطین و زمان مشخصی هم ندارد.
در همه موارد بله، گروهها ازطريق نماينده بين گروهی و فرستادن او به كميته شهری(بصورت كتبی و شفاهی)از طريق اطلاع رسان و مسئول برگزاری كارگاه، از طريق رابطين كميته شهری با ناحيه با بردن و آوردن گزارش، بعد توسط رابط ناحيه و فرستادن او به شورای منطقه، و در خدمات جهانی نيز رابطين منطقه در آنجا شركت می كنند.
با مشورت كردن و گرفتن از كميته، ناحيه، خدمات جهانی بهتر می توانيم كمک بگيريم و بدهيم و مسئوليت خدمات NA را انجام دهيم و از تجربه آنها در پيش برد هدف انجمن استفاده كنيم و با منابع روحانی ومالی كه فراهم شده مسئولانه برخورد كنيم برای اينكه مسئوليت ما ايجاب می كند كه ايده و نظر خود را توسط رابطين با نواحی و سطوح ديگر در ميان بگذاريم.
(از طريق اعانه، نيروی انسانی، فراخوان، پيشنهاد در مورد تغيير 12 قدم، سنت، ماهيت و هدف انجمن، آمارگيری كه بايد مستقيما از طرف گروه تاييد شود: تعداد جلسات و اعضا، پيام بهبودی، چاپ نشريات، كمک برای رابطه با جامعه، مسئولين)
لینک مرجع