تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال 5:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سؤال 5: اعمال و رفتار خلاف اين سنت خود را بطور مشروح بنويسيد؟

*تبليغ نشريات خارج ازانجمن در داخل جلسات
*معرفي پزشك براي درمان اعتياد ومعتاد
*نام بردن و معرفي كردن مراكز سم زدايي در جلسات
*استفاده كردن از خدمتگزاران خارج ازNA در جلسات
*وادار كردن ديگران به رعايت 12قدم و سنت
*خدمتگزاربودن در كمپها و مراكز سم زدايي،شركت در جلسات آنها و يا بعنوان خدمتگزارNA در كمپها و مراكز سم زدايي رفت و آمد كردن
*كمك مالي كردن،سرمايه گذاري
*اجازه استفاده كردن از نامNA را دادن (سازمانها،نهادها،موسسات براي توجيه بودجه هاي درخواستي)
لینک مرجع