تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال 3:
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سؤال 3: هئيت ها و كميته های خدماتی در برابر چه كسانی مسئول هستند؟

هئیت ها و كميته ها مستقيما در برابرراي وجدان گروهها مسئول هستند وخط مشي خود را ازكساني كه به آنهاخدمت مي كنند مي گيرند يعني در برابر گروهها و اعضا و نمايندگاني كه گروهها انتخاب مي كنند.
هیئت ها و کمیته های خدماتی تنها در قبال اعضاء و گروها مسئول و پاسخگو هستند چون این اعضاء بودند که آنها را برای این خدمت انتخاب کردند و در اصل نماینده گروه ها در ساختار خدماتی هستند .
لینک مرجع