تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: حقوق بین الملل عمومی چیست ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
حقوق بين الملل =

مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر جامعه بين الملل حاكم است، جامعه

بين الملل تحت پوشش يك سلسله قواعد حقوقي بوده و متعهد به رعايت و

اجراي كامل آن‌هاست. ميان حقوق بين الملل و جامعه بين الملل يك ارتباط

جامعه شناختي برقرار است، حقوق بين الملل از آن زمان كه جامعه بين

الملل را از شكل صرفا سياسي خارج نمود و نمادي حقوقي به آن بخشيد

حقوق جامعه بين الملل تلقي شد.


flowerحقوق سازمان‌هاي بين الملل از يك سو شامل قواعد حاكم بر سازمان‌هاي

بين المللي است و از سوي ديگر مجموعه تصميماتي است كه سازمان‌هاي

بين المللي بر طبق اساسنامه‌هاي خود اتخاذ مي‌نمايند.

flowerموضوعات حقوق بين الملل

تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل در واقع ترجمه كلمه‌ي subject انگليسي

و يا sujet فرانسوي است. سوژه يك جا به معني وضع كننده يا فاعل است و

در جايي ديگر به معني موضوع يا تابع است، يعني دريافت كننده قاعده

حقوقي يا كسي كه قاعده در مورد او وضع شده باشد.

كشورها به مشابه تابعان subject يا موضوعات اصلي حقوق بين الملل

مي‌باشند. سازمان‌هاي بين المللي و افراد( در شرايط خاص) نيز در زمره‌ي

تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل هستند. شركت‌هاي خصوصي چند

مليتي هم مي‌توانند جزء تابعان باشند.

flowerحقوق بين الملل ناشي از روابط بين الملل مي‌باشد، روابط دوستانه

انواع مختلفي دارد كه از آن جمله است،‌روابط سياسي يا ديپلماتيك و روابط

اقتصادي.


flowerجنگ بارزترين نوع روابط خصمانه مي‌باشد «حقوق جنگ» يا حقوق

مخاصمت مسلحانه تحت اين دو نام قرار دارد.
لینک مرجع