تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقاط اشتراك حقوق بین الملل خصوصي و حقوق بین الملل عمومي :
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
1) وجود عنصر خارجي در آن‌ها جنبه شكلي نه ما هوي دارد.


2) در حقوق ب خصوصي علاوه بر منابع داخلي از منابع خارجي هم استفاده مي‌شود و در حقوق بين الملل

عمومي فقط منابع خارجي و مخصوصا معاهدات بين المللي.


3) در صورت بروز اختلاف ميان كشور‌ها در زمينه‌ي صلاحيت آن‌ها در تنظيم قواعد حقوق بين الملل خصوصي

رسيدگي به اختلاف در صلاحيت مراجع قضائي و بين المللي است. و وفق مقررات بين الملل عمومي.


flower flower flower flower flower flower flower flower flower flower
لینک مرجع