تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: هفتم اردیبهشت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز فرصتی است تا احساس خوبی نسبت بخودم داشته باشم .میتوانم برای محکم کردن رابطه ای یا رسیدن به هدفی و یا برای داشتن احساس بهتری نسبت به خودم قدم مثبتی بردارم ،با علم به اینکه سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود . احتمالا راهنمایی برای خودم انتخاب میکنم یا به یک تازه وارد خوشامد میگویم یا در جلسه الانان دیگری شرکت میکنم . میتوانم ورزش کنم ، برای چکاب از دکتر وقت بگیرم ، به موسیقی گوش داده یا کمد را تمیز کنم ، میتوانم نامه ای برای یک دوست قدیمی بنویسم .یا وقتی را در خلوت و در آرامش و سکوت با خود بگذرانم . میتوانم کاری انجام دهم که از آن میترسم .فقط برای تمرین ممکنست مایحتاج دوستی را که بیمار است برایش تهیه کنم ،یا پایه لق میزی را درست کنم و یا برای تقویت ذهن کتاب بخوانم . میتوانم روی یکی از گامهای 12 قدم تمرکز کرده یا تجربیاتی را با دوستی که آمادگی شنیدن دارد رد و بدل کنیم .


یاد آوری امروز


راههای زیادی برای پیشرفت کیفی زندگی وجود دارد بجای غصه خوردن در مورد آنچه نمی توانم انجام دهم یا ندارم ، حرکتی مثبت در زندگیم برای امروز انجام می دهم . "بزرگترین هنر در زندگی ،استفاده درست از لحظه طلاییفرصت و بدست آوردن بهترین چیز ممکن که در دسترس ما می باشد است" .
(۷-۲-۱۳۹۲ ۰۷:۰۴ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]امروز فرصتی است تا احساس خوبی نسبت بخودم داشته باشم .میتوانم برای محکم کردن رابطه ای یا رسیدن به هدفی و یا برای داشتن احساس بهتری نسبت به خودم قدم مثبتی بردارم ،با علم به اینکه سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود . احتمالا راهنمایی برای خودم انتخاب میکنم یا به یک تازه وارد خوشامد میگویم یا در جلسه الانان دیگری شرکت میکنم . میتوانم ورزش کنم ، برای چکاب از دکتر وقت بگیرم ، به موسیقی گوش داده یا کمد را تمیز کنم ، میتوانم نامه ای برای یک دوست قدیمی بنویسم .یا وقتی را در خلوت و در آرامش و سکوت با خود بگذرانم . میتوانم کاری انجام دهم که از آن میترسم .فقط برای تمرین ممکنست مایحتاج دوستی را که بیمار است برایش تهیه کنم ،یا پایه لق میزی را درست کنم و یا برای تقویت ذهن کتاب بخوانم . میتوانم روی یکی از گامهای 12 قدم تمرکز کرده یا تجربیاتی را با دوستی که آمادگی شنیدن دارد رد و بدل کنیم .


یاد آوری امروز


راههای زیادی برای پیشرفت کیفی زندگی وجود دارد بجای غصه خوردن در مورد آنچه نمی توانم انجام دهم یا ندارم ، حرکتی مثبت در زندگیم برای امروز انجام می دهم . "بزرگترین هنر در زندگی ،استفاده درست از لحظه طلاییفرصت و بدست آوردن بهترین چیز ممکن که در دسترس ما می باشد است" .
(۷-۲-۱۳۹۲ ۰۷:۰۴ عصر)sbano نوشته شده توسط: [ -> ]امروز فرصتی است تا احساس خوبی نسبت بخودم داشته باشم .میتوانم برای محکم کردن رابطه ای یا رسیدن به هدفی و یا برای داشتن احساس بهتری نسبت به خودم قدم مثبتی بردارم ،با علم به اینکه سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود . احتمالا راهنمایی برای خودم انتخاب میکنم یا به یک تازه وارد خوشامد میگویم یا در جلسه الانان دیگری شرکت میکنم . میتوانم ورزش کنم ، برای چکاب از دکتر وقت بگیرم ، به موسیقی گوش داده یا کمد را تمیز کنم ، میتوانم نامه ای برای یک دوست قدیمی بنویسم .یا وقتی را در خلوت و در آرامش و سکوت با خود بگذرانم . میتوانم کاری انجام دهم که از آن میترسم .فقط برای تمرین ممکنست مایحتاج دوستی را که بیمار است برایش تهیه کنم ،یا پایه لق میزی را درست کنم و یا برای تقویت ذهن کتاب بخوانم . میتوانم روی یکی از گامهای 12 قدم تمرکز کرده یا تجربیاتی را با دوستی که آمادگی شنیدن دارد رد و بدل کنیم .


یاد آوری امروز


راههای زیادی برای پیشرفت کیفی زندگی وجود دارد بجای غصه خوردن در مورد آنچه نمی توانم انجام دهم یا ندارم ، حرکتی مثبت در زندگیم برای امروز انجام می دهم . "بزرگترین هنر در زندگی ،استفاده درست از لحظه طلاییفرصت و بدست آوردن بهترین چیز ممکن که در دسترس ما می باشد است" .
(۷-۲-۱۳۹۲ ۰۷:۰۴ عصر)sbano نوشته شده توسط: [ -> ]امروز فرصتی است تا احساس خوبی نسبت بخودم داشته باشم .میتوانم برای محکم کردن رابطه ای یا رسیدن به هدفی و یا برای داشتن احساس بهتری نسبت به خودم قدم مثبتی بردارم ،با علم به اینکه سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشود . احتمالا راهنمایی برای خودم انتخاب میکنم یا به یک تازه وارد خوشامد میگویم یا در جلسه الانان دیگری شرکت میکنم . میتوانم ورزش کنم ، برای چکاب از دکتر وقت بگیرم ، به موسیقی گوش داده یا کمد را تمیز کنم ، میتوانم نامه ای برای یک دوست قدیمی بنویسم .یا وقتی را در خلوت و در آرامش و سکوت با خود بگذرانم . میتوانم کاری انجام دهم که از آن میترسم .فقط برای تمرین ممکنست مایحتاج دوستی را که بیمار است برایش تهیه کنم ،یا پایه لق میزی را درست کنم و یا برای تقویت ذهن کتاب بخوانم . میتوانم روی یکی از گامهای 12 قدم تمرکز کرده یا تجربیاتی را با دوستی که آمادگی شنیدن دارد رد و بدل کنیم .


یاد آوری امروز


راههای زیادی برای پیشرفت کیفی زندگی وجود دارد بجای غصه خوردن در مورد آنچه نمی توانم انجام دهم یا ندارم ، حرکتی مثبت در زندگیم برای امروز انجام می دهم . "بزرگترین هنر در زندگی ،استفاده درست از لحظه طلاییفرصت و بدست آوردن بهترین چیز ممکن که در دسترس ما می باشد است" .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع