تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اظهار نامه چيست و به چه منظور به کار می رود ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از جمله اسناد قضایی که افراد در مسایل حقوقی خود به نحوی یا آن برخورد می نمایند اظهارنامه می باشد .

فردی که در امری خود را صاحب حق می داند حتما لازم نیست برای مطالبه ی حق خویش اقدام به اقامه ی دعوی نماید زیرا

ممکن است یا درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد . اما در برخی موارد

بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه ی شفاهی به دلیل فراموشی یا انکار طرف مقابل مشکل است بنابر

این با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه ی حق خود نماید البته لازم به ذکر است که

مطالبه ی حق تنها در صورت ارسال برگ اظهارنامه از سوی مراجع قضایی اثبات می گردد یعنی مرجع قضایی ابلاغ اظهارنامه

به طرف مقابل را تصدیق و تایید می نماید . خواهان حق ، زمانی میتواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید که بر

اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه ی آن حق فرا رسیده یا سپری شده باشد .


در برخي از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه ي دعواي مورد نظر، ضروري است .مثلا زماني كه محلي را به طور امانی

به كارگر، سرايدار، خادم و به طور كلي به هر امين ديگري سپرده ايم اگر شخص مورد نظر از تخلیه و استرداد مال اماني امتناع

نمايد، بايستي ابتدا اظهار نامه اي تنظيم نموده و به طرف مقابل اعلام نماييم كه محل اماني را باز پس دهد در صورتي كه

شخص امانتدار پس از گذشت ۱۰روز از زمان ابلاغ اظهار نامه محل مزبور را باز پس ندهد ، متصرف عدواني محسوب مي گردد .

بنابر اين در اين مورد مي توان دعواي رفع تصرف عدواني را مطرح نمود و از مزاياي اين دعوي كه خارج از نوبت و بدون رعايت

تشريفات آيين دادرسي مدنی رسيدگي مي گردد استفاده كرد .با توجه به مطالب عنوان شده نبايد تصور كرد كه اظهار نامه فقط به منظور مطالبه ي حق ، تنظيم مي گردد بلكه هر شخصي

مي تواند هر نوع اظهاري كه راجع به معاملات ، تعهدات يا روابط ديگرخود بادیگران را از طريق رسمي يعني با تنظيم و ارسال

اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد . ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه در تنظيم اظهار نامه نمي توان خارج از نزاكت و

اخلاق عمل نمود و از الفاظ ركيك و مستهجن استفاده كرد چون مراجع قضايي ( دفاتر دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد ) از ابلاغ

اظهار نامه هايي كه خارج از نزاكت تنظیم شود خودداري مي نمايند .
لینک مرجع