تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: انواع اعتراض ثالث :
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
flowerاعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.


flower اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­نماید و طرف دیگر برای


اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.


Ideaتفاوت این دو نوع در این است كه اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی كه اعتراض طاری چنین نیست.


هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود كه حكم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی كه دعوا


در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).
لینک مرجع