تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آثار اعتراض :
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
flowerپس از رسیدگی به اعتراض ثالث یكی از دو حالت ذیل ممكن است پیش آید:


الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حكم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محكوم له


می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.


ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی كرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر


مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حكم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌كند آن را


الغاء و بقیه حكم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حكم غیر قابل تفكیك باشد تمام حكم را الغاء می‌نماید.


Exclamationقابل ذكر است كه اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. اما در مواردی كه جبران ضرر و زیان


ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حكم را صادر می‌نماید. كه به آن اثر


تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.
لینک مرجع