تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: الکلیسم چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بیماری الکلیسم(ما به این نتیجه رسیده ایم که اعتیاد به الکل یک بیماری است)انچنان تاثیر روی اطرافیان ما می گذارد هیچ بیماری دیگری نمی گذارد.
زیرا این بیماری تمام چیز های پر ارزش دنیا را باخود نابود می کند.
وزندگی تمام کسانی را هم که با بیمار سر وکار دارندمختل می نماید.
سوتفاهم.نفرت شدید.ترس از بی پولی.تنگی عرصه بردوستان وکارفرمایان.تیره روزی کودکان معصوم.وافسردگی همسران و والدین را به همراه دارد.(به ابن لبست هر کس می تواند اضافه کند)

کتاب الکلی های گمنام صفحه 49.50[/size][/align]
ما الکلی ها مردان و زنانی هستیم که کنترل مشروب خواری خود را از دس ت
داده ایم و می دانیم که هیچ الکلی واقعی ، هرگز نمی تواند این کنترل را دوبار ه به دس ت
آورد. ما گاه احساس می کردیم که دوباره در حال به دست آوردن کنترل هستیم ، اما
این فواصل کوتاه ، هر بار با از دس ت رفتن کنترل بیشتری همراه بود و بالاخره
زندگی ما را ب ه وضع خجالت آور، رقت انگیز و غیرقابل تصوری کشاند . ما مجاب
شده ایم که الکلی های نظیر ما، در چنگال یک بیماری پیش رونده گرفتارند . ما در هر
فاصله زمان قابل ملاحظه ای که این بیماری را در نظر بگیری م می بینیم که همیشه
بدتر شده و هیچ وقت بهتر نشده است .
سلام به تازه واردین واعضای قدیمی
ما الکلی ها مردان و زنانی هستیم :
که بابهره گیری ازتجربه و امید و اتکا برآنندتامشکل مشترکشان راحل کنند ودیگر مبتلایان را نیز دربهبودی ازبیماری الکلیسم یاری دهندوتنها لازمه عضویت تمایل به ترک الکل است...
توصیف ما از الکلی :
الف -که ما الکلی بودیم ونمی توانستیم زندگی خودرا اداره کنیم.
ب -که احتمالا هیچ نیروی انسانی قادرنبوده است مارا از الکلیسم نجات دهد.
ج -و اوپروردگاراست که می تواند، اگر درجستجویش باشیم.
................................................................................​............................(صفحه91 کتاب الکلی های گمنام)
1-که به واسطه ویار بدنی(جسمی-روحی-فکری) کنترل زندگی کردن نداشتیم.
2-مابخاطر نداشتن قدرت کارمان را هرروزتکرار میکردیم.
3-مابخاطر خلع درونی که داشتیم میل به مصرف واجبار مصرف میشدیم.
................................................................................​......................................
ما به تجربه آموخته ایم که باید الکلی بودنمان را با تمام وجود بپذیریم.
اگر بطور مکرر،بیشتر از آن چیزی که درنظر دارید مشروب می نوشید،

اگر به مشکل برخورده اید یاوقتی مشروب می نوشید دچار فراموشی می شوید،ممکن است یک الکلی باشید.

به این سوال فقط خودتان میتوانید پاسخ دهید.هیچکس در الکلی های گمنام نمیتواندبه شما بگوید که آیا الکلی هستید یاخیر.

ماانجمنی هستیم متشکل از زنان ومردانی که قابلیت مشروبخواری خود را از دست داده ایم ودر اثر مصرف مشروبات الکلی

،خود را با مشکلات زیادی مواجه کرده ایم .سعی ما در این است که زندگی موفقیت آمیز و عاری ازمشروبات الکلی داشته

باشیم.به همین خاطر ما به کمک و حمایت دیگر اعضای انجمن الکلی های گمنام احتیاج پیدا کردیم.
..................................
لینک مرجع