تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: رايت CDبا بيش از 700 MBاطلاعات
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
برايlmageگرفتن از فايل هاي سنگين از جمله ويندوز كه حجمي بيش از 700MBدارند نياز است كه بتواند بيشتر از 700 MBاطلاعات را در يكCDرايت كند . براي انجام اين كار روش زير را دنبال كنيد :
ابتدا يك CDبالاي 700MBتهيه كنيد . برنامهNeroرا باز كنيد . CDرا داخل رايتر گذاشته و به پنجره اصلي
Nero Expressبرويد. روي دكمه configureكليك كنيد . كادري باز مي شود در اين كادر زبانه generalرا انتخاب كنيد . دو كادر در پايين سمت راست است در قسمتYellow markerدر كادرminمقدار پيش فرض را كه 74 است به 92 افزايش دهيد . در قسمتRed marker در كادرminمقدار آن را از 80 به 98افزايش داده و در زبانه Features Expertدر قسمت Maximun CD Lengthمقدار آن را هم از 82 به99 افزايش دهيد . دكمه ApplyوسپسOKرا بزنيد تا به پنجره اصلي باز گرديد . فايل مورد نظر خود را كه بيشتر از 700MB است انتخاب وAdd كنيد . در نوار ابزار ،Next را كليك كنيد تا وارد پنجرهBurn شويد . سرعت رايت را روي 8 يا 16 تنظيم كنيد . روي دكمه More كليك كنيد و در قسمتWrite Method پيش فرض آن را ازDisc-at-once wance Track-at-تغيير دهيد . حالا كليك Burnرا بزنيد تاCD رايت شود. Neroپيغامي مي دهد با اين مضمون كه داده شما بيشتر از 700MB است . آيا عمل رايت انجام شود يا نه؟ در اينجا بايد گزينهWrite overburn كليك كنيد
لینک مرجع